Wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni pól spacerowych stanowiących jednocześnie dach magazynów i warsztatu w Zakładzie Karnym w Przemyślu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni pól spacerowych stanowiących jednocześnie dach magazynów i warsztatu w Zakładzie Karnym
w Przemyślu”.
2. Przedmiot umowy obejmuje remont nawierzchni pól spacerowych na czynnych obiektach położonych
w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu przy ul. Rokitniańskiej 1.
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu, przedmiar robót.
4. Zaleca się, żeby Wykonawca zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami
i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny.
5. Zamawiający zastrzega, że prace będą musiały być wykonywane będą etapami ze względu na konieczność bieżącego użytkowania pól spacerowych.
6. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu swoich narzędzi, maszyn, urządzeń, materiałów i wyrobów.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty i czynności stanowiące przedmiot zamówienia
z najwyższą starannością, kierując się zasadą ochrony interesów Zamawiającego – zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną przestrzegając warunków technologicznych producentów poszczególnych materiałów, a wmontowane, wbudowane czy instalowane materiały muszą być fabrycznie nowe.
8. Wykonawca na wykonane roboty winien udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres minimum
36 miesięcy. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data podpisania protokołu odbioru końca robót.
W przypadku urządzeń i wyrobów wbudowanych posiadających gwarancję producenta obowiązują zasady i warunki ustalone w gwarancji producenta.
9. Pozostałe warunki dotyczące zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Karny w Przemyślu
ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się