„Utwardzenie drogi w kierunku Maksymilianowa”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dotyczących zadania pn.: „Utwardzenie drogi w kierunku Maksymilianowa”
3.2. Utwardzenie drogi w kierunku Maksymilianowa - dz. nr 360 w Grabowie, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu „YOMB” o dł. 500mb i łącznej szerokości wraz z poboczami 4m(nawierzchnia z płyt betonowych – 3,5m). Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża. Warstwa odsączająca 15cm. Warstwa odcinająca 6cm.
3.3. Zakres robót dotyczących przedmiotu zamówienia:
Wykonanie przebudowy nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych typu YOMB należy wykonać w zakresie: zebrania wierzchniej warstwy jezdni (korytowaniu) na całej jej szerokości, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonania warstwy odsączającej
i odcinającej, wykonania nawierzchni z płyt wielootworowych ze żwirowaniem, plantowania poboczy z zagęszczeniem.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wyznaczyć geodezyjnie przebieg granic przedmiotowych działek ewidencyjnych celem prowadzenia ich wyłącznie w obrębie przedmiotowych działek stanowiących pas drogowy ww. dróg gminnych. Po wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową przedmiotowej drogi należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Prace związane z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą należy tak zaplanować, aby ich wykonanie nie opóźniło odbioru przedmiotowych robót budowlanych.

3.4. Szczegółowy zakres prac został opisany za pomocą:
• Niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do SIWZ
• Przedmiaru
• Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Gdańska 12
Bobowo 83-212
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Bobowo
Gdańska 12
Bobowo 83-212
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się