Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu „za Cefarmem” w Dywitach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na osiedlu „za Cefarmem” w Różnowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29-31 ustawy Pzp, wskazano dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w Załączniku nr 17 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.
KLAUZULA SPOŁECZNA
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy, przez cały okres realizacji zamówienia pracowników budowlanych bezpośrednio zatrudnionych w branży ogólnobudowlanej przy wykonywaniu robót ziemnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Olsztyńska 32
Dywity 11-001
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dywity
ul. Olsztyńska 32
Dywity 11-001
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się