INWENTARYZACJA BUDYNKÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W CHEŁMNIE, GRUBNIE I BRODNICY - SPRAWA NR 38/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji schematycznej budynków w kompleksach wojskowych w Chełmnie, Grubnie i Brodnicy, według zadań następująco:
ZADANIE NR 1: Inwentaryzacja schematyczna budynków w kompleksie wojskowym przy ul. Al. 3 Maja 2-4, przy ul. Gorczyckiego, przy ul. Biskupiej 15-23 w Chełmnie oraz Grubno gm. Chełmno
ZADANIE NR 2: Inwentaryzacja schematyczna budynków w kompleksie wojskowym przy ul. Targowej i przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy

2. Wymagany minimalny zakres czynności:
 zinwentaryzowanie schematyczne budynków;
 opracowanie dokumentacji, która winna zostać opracowana w pełnym – określonym przez Zamawiającego zakresie, w tym w formie, drukach i egzemplarzach, dokumentacja stanowiąca inwentaryzację schematyczną budynków winna składać się z elementów co najmniej określonych
w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
3. Realizacja usług odbywać się będzie w następujących kompleksach Zamawiającego:
w zakresie zadania nr 1:
 kompleks przy ul. Al. 3 Maja 2-4, przy ul. Gorczyckiego i przy ul. Biskupiej 15-23 w Chełmnie oraz
w Grubnie gm. Chełmno;
w zakresie zadania nr 2:
 kompleks przy ul. Targowej i przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,
4. Wykonawca realizując usługi na terenie kompleksów jak powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bhp i porządkowych obowiązujących na terenie danej jednostki.
5. Wykonawca zapewnia potencjał osobowy i techniczny (m.in. wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) we własnym zakresie i na swój koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi przez osoby posiadające wiedzę budowlaną
i techniczną wymaganą przy realizacji umowy, w tym co najmniej końcowe opracowanie dokumentacji, sprawdzenie merytorycznej treści, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zgodności ze stanem faktycznym winny dokonywać osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub projektowania – na wniosek Zamawiającego Wykonawca udostępni informacje w przedmiocie jak powyżej na etapie realizacji umowy (np. dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, uprawnienia itp.).
6. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres czynności niezbędnych podczas wykonywania usługi został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
7. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
8. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik stanowiący „Ogólne Warunki Umowy”.
4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub jego podwykonawcy (o ile występuje) aby osoby wykonujące inwentaryzację budynków objętych przedmiotem zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę w okresie realizacji zamówienia.
Powyższe dotyczy osoby, której Wykonawca przypisał czynności, o których mowa. Inne ewentualnie osoby, które nie wykonują czynności, o których mowa nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę – pozostaje to w gestii Wykonawcy.

a) celem udokumentowania zatrudnienia osób jak powyżej:
Wykonawca w terminie dwóch dni po zawarciu umowy przedłoży Zamawiającemu Wykaz osób przeznaczonych do realizacji usługi, gdzie w treści wykazu Wykonawca dokona oznaczenia, które
z wyszczególnionych osób są zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju wykonywanych czynności, czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. „Wykaz” winien zostać przedłożony w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli „Wykaz osób” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” z załączeniem uzasadnienia zastosowania klauzuli.
b) w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
Wykonawca na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże do wglądu Zamawiającemu oryginalne dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób określonych powyżej.
Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt. a) i b) skutkować będzie obowiązkiem zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w sposób i wysokości określonej w § 8 warunkach umowy.
W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy.
5. Szczegółowa realizacja zamówień odbywać się będzie na zasadach określonych w treści umowy (Ogólne warunki umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się