Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji,
w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1) zadanie A – odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz;
2) zadanie B – odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz.
2. Charakterystyka Gminy Pisz – nieruchomości niezamieszkałe.
1) Gmina Pisz jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Powierzchnia gminy wynosi 635,7 km2.
W skład gminy wchodzą 43 sołectwa.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Pisz liczyła 27.295 mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia wynosiła 42,94 osoby/km2.
Szacunkowa ilość i rodzaj nieruchomości:
a) lokale niezamieszkałe – 1313;
b) działki rekreacyjne i letniskowe - szacunkowa liczba działek 650;
c) tereny 3 ogrodów działkowych o łącznej powierzchni 54,8 ha.
Liczba nieruchomości może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania
do użytku nowych nieruchomości lub rozbiórki obiektów.
2) Szacunkowa ilość deklaracji o sposobie zbierania odpadów złożonych
z nieruchomości niezamieszkałych (w tym z działek rekreacyjnych i letniskowych) według stanu na dzień 26 czerwca 2020 r.:
Teren miasta Pisz:
- liczba złożonych deklaracji – 411,
- liczba deklaracji z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów – 127.
Teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz:
- liczba złożonych deklaracji – 757,
- liczba deklaracji z zadeklarowaną selektywną zbiórką odpadów – 425.
3) Szacunkowa ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
i odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów wytworzonych
na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Pisz:
- prognozowane wykonanie od 10 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia na 2020 r. – 515,000 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów zebranych selektywnie na nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Pisz: prognoza od 10 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie: tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru
i tektury, szkła oraz odpadów wielkogabarytowych:


Okres Tworzywa sztuczne, metale
i odpady opakowaniowe wielomateriałowe Papier i tektura Szkło Odpady wielkogabarytowe
prognoza od
10 sierpnia 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. 41,425 Mg 24,735 Mg 38,000 Mg 40,000 Mg

Szacunkowa ilość odpadów selektywnych dostarczonych do PSZOK przez właścicieli nieruchomościach niezamieszkałych na terenie gminy Pisz: prognoza od 10 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie: zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, urządzeń zawierających freony, leków, zużytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy oraz zużytych opon samochodów osobowych – 2,860 Mg.

Wykonawca nie będzie miał prawa zgłaszania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonywania umowy, jeżeli stan faktyczny będzie odbiegał od danych zawartych w ust. 2 pkt 2 i 3.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania A - Odbiór
i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz w okresie od 10 sierpnia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać skrócony, w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.
2) Usługa odbierania i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych obejmuje nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości niezamieszkałych) – w tym
z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogródków działkowych oraz z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z częstotliwościami przyjętymi w aktualnie obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz, zwanym dalej „regulaminem”.
3) W ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę odbierane i zagospodarowywane z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będą odpady komunalne zbierane selektywnie
z podziałem na frakcje: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i odpadów wielkogabarytowych.
Z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca w ramach świadczonej usługi będzie odbierał i zagospodarowywał odpady komunalne zbierane selektywnie z podziałem na frakcje: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.
4) Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
5) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości niezamieszkałych odpłatne zaopatrzenie w pojemniki i worki do zbierania odpadów selektywnych (tworzyw sztucznych/metalu/opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury, szkła).
6) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej „PSZOK”) na terenie miasta Pisz, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą mogą dostarczyć odpady zebrane selektywnie, w taki przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania informacji o dostarczonych odpadach (z wyszczególnieniem frakcji danego odpadu) z podaniem danych przedsiębiorcy i masy dostarczonych odpadów. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowego magazynowania odpadów zbieranych selektywnie, zawartych we frakcji odpadów komunalnych, dostarczanych przez wskazanych powyżej właścicieli. Odpady zebrane w PSZOK będą przekazywane do podmiotów uprawnionych do odzysku, recyklingu bądź unieszkodliwiania. Wykonawca winien posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia na prowadzenie PSZOK.
W PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodów osobowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
7) PSZOK musi spełniać następujące warunki:
a) lokalizacja musi zapewniać dogodny dojazd dla mieszkańców miasta
i gminy Pisz,
b) teren musi być utwardzony, skanalizowany, ogrodzony, oświetlony oraz dozorowany całą dobę,
c) Wykonawca winien posiadać prawo do dysponowania terenem.
Minimalne wyposażenie PSZOK to:
- zamykane pojemniki i kontenery oraz wiaty (magazyny), chroniące zebrane odpady przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt,
- zadaszenie,
- legalizowana waga.
PSZOK winien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. PSZOK winien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Przyjmowanie poszczególnych rodzajów odpadów dostarczonych do PSZOK przez mieszkańców powinno następować po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczanie opłat
za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Pisz.
Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK musi być odnotowane w ewidencji wraz ze wskazaniem danych adresowych właściciela nieruchomości, który dostarczył
te odpady.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych w PSZOK odpadów, zawierającego co najmniej informacje o rodzaju, kodzie, masie odebranych odpadów oraz dacie ich dostarczenia do PSZOK.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywane do instalacji odzysku.
8) Wykonawca zobowiązany jest do rozmieszczenia na terenie miasta i gminy Pisz co najmniej 161 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”
(w tym co najmniej: 74 sztuk pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych typu PET,
58 sztuk pojemników do zbiórki szkła oraz 29 sztuk pojemników do zbiórki makulatury) oraz 28 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „siatka” przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych typu PET zgodnie z poniższymi wykazami lokalizacji oraz do ich opróżniania na bieżąco.
Wszystkie pojemniki powinny posiadać oznakowanie zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).

Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”
na terenie miasta Pisz:

Lp. Lokalizacja PET (szt.) SZKŁO (szt.) MAKULATURA (szt.)
1 Aleja Turystów przy PMOS
w Piszu 1 1 -
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piszu
ul. Lipowa 15 1 1 1
3 Hotel „Roś”, Aleja Turystów 1 1 -
4 LO ul. Sikorskiego 1 1 1
5 MGOSiR Stadion 1 1 1
6 Róg ul. Mickiewicza z ul. Klementowskiego przy Stadionie 1 1 1
7 Nadleśnictwo Pisz- Osiedle 1 1 -
8 Osiedle Wschód SM 3 1 1
9 Pl. Daszyńskiego 12 1 - -
10 Przy „Orliku” ul. Mickiewicza 1 1 -
11 przy kładce 1 - -
12 Starostwo Powiatowe,
ul. Warszawska 1 1 - 1
13 Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Klementowskiego 1 1 1
14 ul. Chabrowa 1 1 -
15 ul. Czerniewskiego 1 1 1 1
16 ul. Czerniewskiego 3 1 1 1
17 ul. Dworcowa 11 B - 1 1
18 ul. Gałczyńskiego 4 1 - -
19 ul. Gałczyńskiego 8 1 1 -
20 ul. Gałczyńskiego 9 1 1 1
21 ul. Gdańska 5 1 1 -
22 ul. Gdańska przy Nadleśnictwie Pisz 1 1 -
23 ul. Gizewiusza 7 1 1 1
24 ul. Jagodna PEC 1 - -
25 ul. Klementowskiego 10 1 1 1
26 ul. Klementowskiego 11 1 - -
27 ul. Klementowskiego 12 1 - -
28 ul. Klementowskiego 16 1 1 -
29 ul. Kopernika 1 1 -
30 ul. Kościuszki 14 1 1 -
31 ul. Lipowa 10 1 1 1
32 ul. Lipowa 13 1 1 1
33 ul. Matejki 1 1 - 1
34 ul. Matejki 3 - 1 1
35 ul. Młodzieżowa 3 i 5 1 1 1
36 ul. Okopowa 8 1 1 -
37 ul. Olsztyńska 9 1 1 -
38 ul. Parkowa 1 1 -
39 ul. PCK 1 - -
40 ul. Pisańskiego 1 1 1
41 ul. Sienkiewicza 4 B 1 - -
42 ul. Targowa 1 1 -
43 ul. Usługowa 4 - 1 1
44 ul. Warszawska 17 1 1 1
45 ul. Warszawska 23 1 - -
46 ul. Warszawska 47 1 - -
47 ul. Warszawska 49 1 1 -
48 ul. Wojska Polskiego 10 1 1 1
49 ul. Wojska Polskiego 25 1 - -
50 ul. Wojska Polskiego 29 1 - -
51 ul. Wojska Polskiego 82 1 - -
52 ul. Wojska Polskiego 82 A 1 1 -
53 ul. Wojska Polskiego 86 1 - -
54 ul. Wojska Polskiego 88 1 1 1
55 ul. Wołodyjowskiego 17 A 1 1 1
56 ul. Wołodyjowskiego 17 B 1 - -
57 ul. Wyzwolenia 1 1 1
58 Urząd Miejski w Piszu,
ul. Gizewiusza 5 1 1 1
59 Zespół Szkół Nr 1
ul. Młodzieżowa 26 1 1 1
60 ul. Zatorowa - - 1
SUMA: 58 42 28


Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”
na terenie gminy Pisz:

Lp. Lokalizacja PET (szt.) SZKŁO (szt.) MAKULATURA (szt.)
1 Babrosty 1 1 -
2 Borki 1 1 -
3 Imionek 1 1 -
4 Jagodne 1 1 -
5 Karpa 1 1 -
6 Kocioł Duży 1 1 -
7 Kocioł 1 1 -
8 Łupki 1 1 -
9 Łysonie 1 1 -
10 Snopki 2 2 -
11 Stare Guty 1 1 -
12 Szeroki Bór Piski 2 2 1
13 Turośl 1 1 -
14 Wąglik 1 1 -
SUMA: 16 16 1

Ogółem pojemników do selektywnej zbiórki typu „dzwon”:
74 (PET) szt. + 58 (SZKŁO) szt. + 29 (MAKULATURA) szt. = 161 szt.

Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „siatka”
na terenie miasta i gminy Pisz:
Lp. Lokalizacja ILOŚĆ (szt.)
1 Dworzec PKS (skwer) 1
2 Ogródki działkowe ul. Gdańska 1
3 Ogródki działkowe ul. Spokojna 1
4 Ośrodek Wiartel 1
5 Parking przy cmentarzu 1
6 Parking przy sklepie sportowym 1
7 Pisz, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Klementowskiego 1
8 Pisz, ul. Czerniewskiego 50 i 50A 2
9 Pisz, ul. Dworcowa 11 B 1
10 Pisz, ul. Gałczyńskiego 6 1
11 Pisz, ul. Lipowa 7 1
12 Pisz, ul. Lipowa 9 1
13 Pisz, ul. Lipowa 10 1
14 Pisz, ul. Matejki 2 1
15 Pisz, ul. Matejki 3 1
16 Pisz, ul. Pionierów 1
17 Pisz, Szkoła Muzyczna 1
18 Pisz, Szkoła Podstawowa Nr 4,
Osiedle Wschód 1
19 Pisz, ul. Usługowa 1
20 Pisz, ul. Warmińska 1
21 Pisz, ul. Wiosenna 1
22 Pisz, ul. Wojska Polskiego 29 1
23 Pisz, ul. Zatorowa 1
24 Jagodne 2
25 Maldanin 1
26 Stare Guty 1
SUMA: 28

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji ww. pojemników
do selektywnej zbiórki typu „dzwon” i typu „siatka”, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich przeniesienia we wskazaną przez Zamawiającego lokalizację.
10) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon” i typu „siatka” w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (w przypadku zniszczenia ww. pojemników Wykonawca dokona wymiany na nowe na własny koszt). Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, przekazywane do instalacji odzysku.
11) Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, do wyposażenia wszystkich aptek w Piszu w specjalne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków oraz opróżniania ich w miarę potrzeb bądź po zgłoszeniu
o ich napełnieniu.
12) Ustala się następującą częstotliwość odbioru selektywnych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz:
a) frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane na terenie miasta i gminy Pisz odbierane będą
z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości niezamieszkałych) - w tym z terenów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) – co dwa tygodnie,
b) odpady wielkogabarytowe z terenów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą – co kwartał zgodnie
z harmonogramem odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
na terenie gminy Pisz, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanego dalej „harmonogramem”.
13) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zbieranych selektywnie, niezależnie od deklarowanego przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej sposobu zbiórki odpadów (niesegregowane, tj. zmieszane lub zbierane selektywnie), według ustalonego harmonogramu.
14) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia sytuacji. Do informacji,
o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości oraz zaistnienia faktu będącego przedmiotem tej informacji z rejestracją daty i godziny.
15) W zakresie zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) – zgodnie ze wskazanymi przez Wykonawcę
w ofercie instalacjami.

4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania B - Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
na terenie gminy Pisz:
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz przekazywania ich do instalacji wskazanych przez Zamawiającego w okresie
od 10 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać skrócony, w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych
na realizację przedmiotu zamówienia.
2) Usługa odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów, obejmuje odbieranie odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości niezamieszkałych) – w tym z terenów nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogródków działkowych oraz odpadów z koszy ulicznych, zgodnie z częstotliwościami przyjętymi w regulaminie.
3) W ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
a) niesegregowane odpady komunalne (zmieszane),
b) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
c) odpady z koszy ulicznych.
4) Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
5) Dopuszcza się umożliwienie przez Wykonawcę dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i workami do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów – Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości niezamieszkałych odpłatne zaopatrzenie się w pojemniki i worki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów.
6) Ustala się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów z terenów nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) częstotliwość odbioru wskazanych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie miasta Pisz– jeden raz w tygodniu,
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz – trzy razy w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady na terenie miasta Pisz – jeden raz w tygodniu,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz - co dwa tygodnie, w terminach odbioru odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem.
b) częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
- opróżnianie koszy usytuowanych przy ulicach w mieście Pisz (centrum) oraz opróżnianie koszy usytuowanych przy chodniku przy drodze krajowej nr 63, Pisz – Maldanin – codziennie,
- opróżnianie koszy usytuowanych przy ulicach w mieście Pisz (poza centrum) oraz w miejscowości Snopki – co najmniej dwa razy w tygodniu,
- z pojemników usytuowanych przy świetlicach – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.
c) częstotliwość odbioru wskazanych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
- odpady zmieszane – w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w poniedziałki, a w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
w dniach zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na terenie gminy Pisz poza obszarem miasta Pisz, zgodnie z harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady – dwa razy w miesiącu.
7) W zakresie odbioru odpadów z koszy ulicznych Wykonawca zobowiązany jest do:
a) opróżniania 85 szt. koszy ulicznych wraz z ich utrzymaniem i konserwacją usytuowanych przy ulicach:
- ul. Olsztyńska do Snopek i Snopki,
- ul. Grunwaldzka,
- ul. Warszawska (od ronda im. Mikołajczyka w kierunku miasta Kolno),
- przy drodze krajowej nr 63, Pisz – Maldanin (przy chodniku),
- ul. Czerniewskiego – ul. Mireckiego – ul. Kwiatowa,
- ul. Klementowskiego,
- ul. Kopernika,
- ul. Armii Krajowej,
- ul. Gizewiusza,
- ul. Wojska Polskiego (od ronda Mazurskiego do skrzyżowania
z ul. Czerniewskiego),
- ul. Dworcowa,
- ul. Gdańska,
- ul. Długa,
- ul. Wojska Polskiego (ciąg pieszo-rowerowy) do ul. Batorego,
b) opróżniania koszy z następującą częstotliwością (z zastrzeżeniem lit. d):
- z miejsc: ul. Grunwaldzka, przy drodze krajowej nr 63, Pisz – Maldanin (przy chodniku), ul. Klementowskiego, ul. Kopernika, ul. Armii Krajowej,
ul. Gizewiusza, ul. Wojska Polskiego (od ronda Mazurskiego do skrzyżowania z ul. Czerniewskiego), ul. Dworcowa, ul. Gdańska - codziennie,
- z miejsc: ul. Olsztyńska do Snopek i Snopki, ul. Warszawska (od ronda
im. Mikołajczyka w kierunku miasta Kolno), ul. Czerniewskiego –
ul. Mireckiego – ul. Kwiatowa, ul. Długa, ul. Wojska Polskiego (ciąg pieszo-rowerowy) do ul. Batorego – co najmniej dwa razy w tygodniu,
c) utrzymania koszy w należytym stanie wraz z ich konserwacją (w przypadku ich zniszczenia wymiany na nowe wraz z montażem – kosze zostaną zakupione przez Zamawiającego),
d) niedopuszczania do przepełnienia się koszy, a tym samym zalegania nieczystości wokół nich.
8) Wykonawca obowiązany jest do opróżniania pojemników SM 110 w ilości 24 szt. usytuowanych przy świetlicach wiejskich (Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Łupki, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany Stare, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Rostki, Szczechy Wielkie, Hejdyk, Turowo Duże, Karpa, Wiartel, Pilchy, Szeroki Bór Piski) oraz opróżniania pojemnika SM 110 usytuowanego w Wągliku - wiata, wraz z uprzątnięciem terenu wokół pojemników.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z następujących pojemników:
a) 2 szt. pojemników KP 7 ustawionych: na parkingu leśnym przed miejscowością Jeże (trasa Pisz – Jeże) oraz na parkingu przy drodze Pogobie Tylne – Wielki Las - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu
w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
b) 1 szt. pojemnika POK 11 ustawionego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) 2 szt. pojemników POK 11 ustawionych: w miejscowości Kociołek Szlachecki (parking przy plaży) oraz w miejscowości Łupki (przy plaży) –
w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
d) 3 szt. koszy ulicznych ustawionych w miejscowości Turośl (na parkingu przy kościele parafialnym) - zgodnie z harmonogramem odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla miejscowości Turośl,
e) 6 szt. pojemników KP 7 – 5 szt. ustawionych na terenie cmentarza w Piszu przy ul. Warszawskiej oraz 1 szt. ustawionego na terenie cmentarza
w miejscowości Turośl na zgłoszenie zarządzającego cmentarzem,
f) 4 szt. pojemników POK 11 ustawionych na terenie cmentarza w Piszu przy ul. Warszawskiej na zgłoszenie zarządzającego cmentarzem
oraz utrzymania ww. pojemników i koszy w należytym stanie z ich konserwacją, utrzymania terenu wokół ww. pojemników i koszy w należytym stanie porządkowym
i niedopuszczania do przepełniania się ww. pojemników i koszy (zalegania nieczystości wokół pojemników i koszy).
10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn,
b) odpadów ulegających biodegradacji do kompostowni DBAJ Prychodko Marta, ul. Polna 25 C, 12-140 Świętajno.
11) Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, w przypadku, gdy wskazane wyżej instalacje uległyby awarii lub nie mogłyby przyjmować odpadów
z innych przyczyn, najpóźniej w dniu poinformowania o tym fakcie Wykonawcy przez te instalacje.
5. Zapisy wspólne dla całego przedmiotu zamówienia.
1) Obowiązkiem Wykonawcy jest posprzątanie terenu wokół pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (terenów przeznaczonych do użytku publicznego, nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza) Wykonawca zobowiązany będzie
do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem, iż o dodatkowej, niezadeklarowanej ilości zebranych odpadów komunalnych poinformuje Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia takiego faktu, przedkładając dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości
z rejestracją daty i godziny oraz wykaże te informacje w miesięcznym sprawozdaniu, o którym mowa w cz. IV ust. 2 SIWZ. Wykonawca na prośbę Zamawiającego udostępni również potwierdzenia odbioru odpadów z danej nieruchomości niezamieszkałej (oprócz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), które wystawiane są każdorazowo w momencie odbioru odpadów.
2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów wystawionych w miejscach gromadzenia odpadów oraz z poszczególnych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z harmonogramem wywozu
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 6 lit. c. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza odbywa się w zależności od rodzaju posiadanego przez przedsiębiorcę pojemnika: pojemniki SM-110 lub worki
są odbierane zgodnie z ogólnie przyjętym harmonogramem dla danego terenu, natomiast odbiór pozostałych pojemników o większej pojemności odbywa się poprzez zgłoszenie wywozu dla Wykonawcy dokonane przez przedsiębiorcę.
3) Odbiór odpadów komunalnych Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-15:00. Zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów w soboty, jeśli w tygodniu występują dni ustawowo wolne od pracy.
4) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie
z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, itp.) w przeciągu 24 godzin
od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie lub e-mailem
na adres Zamawiającego.
5) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników
i koszy, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
6) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej innych niż odpady komunalne.
7) Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze przed przekazaniem do instalacji lub recyklingu i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gustawa Gizewiusza 5
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się