„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów
na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z następujących miejscowości: Aleksandrów Pierwszy, Aleksandrów Drugi, Aleksandrów Trzeci, Aleksandrów Czwarty, Aleksandrów
ul. Słoneczna; Aleksandrów ul. Wesoła; Aleksandrów ul. Klonowa, Bukowiec, Margole, Podlas, Sigła, Trzepietniak.
Wykonawca zapewnia odbiór odpadów komunalnych w każdej ilości przygotowanej przez właściciela nieruchomości w dniu zbiórki z uwzględnieniem przepisów zawartych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 3245) oraz Uchwale Nr XIII/84/20
Rady Gminy Aleksandrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 3249).
Teren Gminy Aleksandrów zamieszkiwany jest przez około 3320 mieszkańców. Na terenie Gminy Aleksandrów dominuje zabudowa jednorodzinna. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 680, w tym 45 gospodarstw domowych jednoosobowych.
Podanie poniższych ilości odpadów przez Zamawiającego ma charakter pomocniczy i nie może stanowić podstawy do składnia roszczeń przez Wykonawcę w przypadku różnic
w ilościach odebranych odpadów komunalnych w trakcie trwania obowiązującej umowy. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów.

Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje
w okresie obowiązywania umowy następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:

Lp. Rodzaj odpadów Łączna ilość odpadów
w Mg
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) kod: 20 03 01 198,35
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne ogółem 156,60
Selektywnie zebrane odpady komunalne z podziałem na frakcje:
1). Papier i tektura; opakowania z papieru i tektury kod: 20 01 01, 15 01 01 10,22
2). Metal; opakowania z metali kod: 20 01 40, 15 01 04 0,55
3). Tworzywa sztuczne; opakowania z tworzyw sztucznych kod: 20 01 39,
15 01 02 47,73
4). Szkło; opakowania ze szkła kod: 20 01 02, 15 01 07 39,30
5). Opakowania wielomateriałowe kod: 15 01 05 3,96
6). Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone kod: 20 02 01 0,28
7). Meble i inne odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07 29,59
8). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36 7,34
9). Przeterminowane leki i chemikalia kod: 20 01 32, 20 01 13, 20 01 14,
20 01 15, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 28,
20 01 29, 20 01 30, 0,10
10). Zużyte baterie i akumulatory kod: 20 01 33, 20 01 34 0,03
11). Odzież i tekstylia kod: 20 01 10, 20 01 11 0,25
12). Odpady budowlane i rozbiórkowe kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 11, 17 08 02, 17 09 04,
20 01 38 1,50
13). Zużyte opony kod: 16 01 03 15,75

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 6 do SIWZ.


2.3. Rozwiązania równoważne
Jeżeli w niniejszej SIWZ oraz w załączonych do niej dokumentach opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie
„lub równoważny”, „równoważnie opisywanym”.
Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust. 5 ustawy).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja


Aleksandrów 23-408
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Aleksandrów

Aleksandrów 23-408
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się