Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi, przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), przepisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przepisami Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Baranów wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Baranów Nr XVI/133/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2807, ze zm.) oraz przepisami uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2806, ze zm.). Okres zamówienia od 1 września do 31 grudnia 2020 r. (4 miesiące).
Wykonawca zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów z sołectw: Baranów, Czołna, Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawka, Łukawica, Łysa Góra, Motoga, Niwa, Nowomichowska, Pogonów, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska oraz Zagóźdź.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania, całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości obejmującej zmieszane odpady komunalne oraz odpady gromadzone w sposób selektywny, tj:
• odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
• odpady ze szkła – białego (bezbarwnego) i kolorowego, w tym opakowania ze szkła,
• odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe;
• odpady ulegające biodegradacji;
• odpady stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO.
Wymagana częstotliwość odbioru – jeden raz w miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem, że:
Odpady zbierane selektywnie stanowiące popiół paleniskowy z pieców CO, Wykonawca zobowiązany jest odbierać z częstotliwością:
• miejscowość Baranów – w każdym miesiącu;
• pozostałe miejscowości gminy – co dwa miesiące tj.: październik i grudzień 2020 r.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować w miesiącu październiku 2020 r. odbiór bezpośrednio z terenu przyległego do nieruchomości, odpadów obejmujących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki), lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe.
Szacunkowa ilość zmieszanych odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia wynosi: maksymalnie 140 Mg. Szacunkowa ilość selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, którą Zamawiający przewiduje do odebrania od właścicieli nieruchomości w ciągu okresu trwania zamówienia wynosi:
- tworzywa sztuczne: maksymalnie 3,5 Mg
- szkło: maksymalnie 21,0 Mg
- makulatura: maksymalnie 6,0 Mg
- zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: maksymalnie 3,0 Mg
- zużyte opony: maksymalnie 5,0 Mg
- odpady ulegające biodegradacji: maksymalnie 10 Mg
- popiół paleniskowy z pieców CO: maksymalnie 20 Mg
- inne: wg potrzeb.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Instalacji Komunalnej wybranej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wskazanej w Formularzu ofertowym.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 14
Baranów 24-105
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Baranów
ul. Rynek 14
Baranów 24-105
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się