"Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego", 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres czynności: 1) odbiór odpadów z miejsc wskazanych Wykonawcy przez Gminy uczestniczące w projekcie realizowanym przez Zamawiającego na terenie gmin; Słupno, Stara Biała, Łąck, Pacyna, Gostynin, 2) ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację zgodną z przepisami i normami obowiązującego prawa ) urządzeń, 3) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag na środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów, 4) transport środkami transportu przystosowanymi do odbioru odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa, odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z miejsca odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania/odzysku, przy czym środki transportu powinny posiadać każdorazowo aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z przepisami i normami obowiązującego prawa, 5) rozładunek i przekazanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag do odzysku lub unieszkodliwienia, 6) prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póz. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819),7) wygenerowanie z systemu BDO kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów, kart potwierdzających przekazanie odpadów do docelowej instalacji, dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem, 8) przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług oraz realizacji przedmiotu zamówienia; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ; 4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy „PZP” wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). Zakres prac osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełniania, określono w § 10 Wzoru Umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Zglenickiego 42
Płock 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42
Płock 09-411
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się