Odbiór odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody z terenu gminy w terminie od podpisania umowy (nie wcześniej niż od 01-08-2020) do 31-12-2020 r. Zakres usługi obejmuje w szczególności:
- Cykliczne odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój;
- Cykliczne odbieranie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne i metale) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój;
- Likwidacja dzikich wysypisk;
- Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody na terenie gminy Kudowa-Zdrój zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia;
- Odbiór odpadów wielkogabarytowych z punktów odbioru wskazanych przez mieszkańców, w ramach cyklicznej „Wystawki” organizowanej przez gminę Kudowa-Zdrój jeden raz w trakcie trwania umowy;
- Odbiór odpadów biodegradowalnych odbieranych z brązowych pojemników z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój;
- Cykliczne odbieranie i zagospodarowanie odpadów segregowanych (szkło, papier i tektura, opakowania z papieru i tektury) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój;
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych, trawy, gałęzi;
- Transport odpadów zebranych w czasie wykonywania zadań z pkt. 1-6, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej przez Zamawiającego, tj. do RIPOK w Ścinawce Dolnej prowadzonej przez FB Serwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia
- Cykliczne odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój;
- Dbałość o prawidłową ilość, stan i rozmieszczenie pojemników i worków przeznczonych na odpady komunalne, w tym: zakup worków i pojemników, przemieszczanie pojemników na terenie Gminy, wymiana pojemników uszkodzonych lub zniszczonych na nowe - w razie konieczności, zmniejszenie lub zwiększenia ilości pojemników w poszczególnych punktach zbiórki odpadów komunalnych, magazynowanie wolnych pojemników
Wykonanie usługi winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- uchwałą nr XXIII/138/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie:
- http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6543,idmp,6,r,r
- http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6546,idmp,6,r,r
- postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 przyjętego Uchwałą Nr XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.
- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia jako CENY brutto - cena (wraz z obowiązującą stawką podatku VAT) wyrażonej w jednostkach pieniężnych [PLN), stanowiącą sumę iloczynów szacunkowej ilości odpadów komunalnych przewidywanych do zebrana z nieruchom zamieszka z terenu gminy Kudowa-Zdrój za okres 5 m-cy [Mg/5mcy] oraz cen jednostkowych w zł/Mg odebranego odpadu zaoferowanych przez Wykonawcę. Rzeczywiste wartości odbioru poszczególnych sortymentów będą wynikały z faktycznie zebranych ilości w okresie trwania umowy z uwzględnieniem cen jednostkowych złożonych przez wykonawcę w ofercie.
- Cena musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunki zawarte w istotnych postanowieniach umowy, oraz winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty: wymaganego sprzętu i wyposażenia; czynności związanych z odbiorem; transportu odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do RIPOK w Ścinawce Dolnej prowadzonej przez FB Serwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., Ścinawka Dolna 86, 57-410 Ścinawka Średnia; odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, trawy, gałęzi; odbioru i zagospodarowania wskazanych w OPZ frakcji odpadów selektywnie zebranych; wymaganych ubezpieczeń; zakupu pojemników i worków; mycia i dezynfekcji pojemników; przestawień, podstawień, zwiększania częstotliwości; sporządzania wymaganych dokumentów i informacji, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego, itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszej SIWZ wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu oraz istotnych postanowieniach umowy zawartych w części II SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Zdrojowa 24
Kudowa-Zdrój 57-350
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
Kudowa-Zdrój 57-350
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się