„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 2 000 Mg”

» Opis zapytania

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 2000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Odpady wielkogabarytowe będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w postaci rozdrobnionej. Średnia waga załadunku odpadów o kodzie 20 03 07 na transport z ruchomą podłogą (walking floor) wynosi około 15 Mg.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie z terenu „ZGO Sp. z o. o.
w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 19.00. Ilości odpadów będą każdorazowo określane w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Załadunek odpadów wielkogabarytowych jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym oraz wygenerowanym potwierdzeniem BDO. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych.
Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu dla odpadów o kodzie
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, odebranych każdorazowo zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wykonawca musi wskazać w umowie instalację,
w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku.
W każdym półroczu wykonywania usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wynik z badania odbieranych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07,
w tym: morfologii (struktury składu) odpadów odebranych od Zamawiającego, wilgotności, zawartości chloru w ww. odpadach, ciepła spalania oraz wartości opałowej, zawartości siarki, węgla i wodoru. Koszty wykonywania badań ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w Zakładzie
w Witaszyczkach. Zamawiający informuje, że możliwość dokonania wizji lokalnej istnieje w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym.
Wizja lokalna obejmie teren odbioru odpadów o kodzie 20 03 07 i jego otoczenie
w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt
i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.
Wizja lokalna odbędzie się na terenie „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie wizji lokalnej jest Pani Zuzanna Kamińska, tel. nr 62 747 24 56, wew. 104. Podczas wizji lokalnej nie będą przyjmowane żadne zapytania ani udzielane żadne wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapytania takie należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wszelkie koszty związane z przyjazdem na miejsce realizacji zamówienia, z wizją lokalną oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.
5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90.51.10.00-2– usługi wywozu odpadów.
90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów.
90.51.30.00-6 – obróbka i usuwanie odpadów, które nie są niebezpieczne.
90.51.40.00-3 – usługi recyklingu odpadów.
90.53.30.00-2 – usługi gospodarki odpadami.

5.3. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.
5.4. Informacja nt. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
5.4.1. Zamawiający wymaga aby Pracownicy wykonujący czynności związane
z przetwarzaniem odpadów, obsługą bazy magazynowo – transportowej oraz obsługą sprzętu technicznego wykorzystywanego do odbioru odpadów będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.).
5.4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
5.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.4.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.4.1 czynności.
5.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.4.6. Postanowienia pkt. 5.4.1. – 5.4.5. stosuje się odpowiednio do podwykonawców.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
Witaszyczki 1a
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się