Przetarg nieograniczony na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i odpadów opakowaniowych rolniczych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.”

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i odpadów opakowaniowych rolniczych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOKu w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie”

2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z PSZOK, zlokalizowanego w miejscowości Rozwarzyn 40 (gmina Nakło nad Notecią), transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i odpadów opakowaniowych rolniczych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 6 części odpadów przedstawionych w poniższej tabeli wraz z prognozowanymi ilościami:

1 Opakowania z tworzyw sztucznych (folie rolnicze, big-bagi, siatka,sznurek do balotów, opakowania po nawozach) kod opadu 15 01 02 Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 160 Mg
2 Opakowania wielomateriałowe kod opadu 15 01 05 Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 10 Mg
3 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 kod odpadu 17 01 07 Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 1000 Mg
4 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne kod odpadu 20 01 27* Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 0,5 Mg
5 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 kod odpadu 20 01 32 Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 2 Mg
6 Odpady wielkogabarytowe kod odpadu 20 03 07 Prognozowana masa odpadów do zagospodarowania w 2020r. - 240 Mg
Wskazane w tabeli nr 1 ilości odpadów stanowią prognozowaną ilość odpadów, które zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w roku 2020, na podstawie ilości odebranych odpadów w latach ubiegłych oraz na podstawie szacunku dokonanego na podstawie złożonych wniosków przez rolników.
Wykonawca zobowiązuje się przyjąć z PSZOKu w Rozwarzynie i zapewnić zagospodarowanie faktycznej i rzeczywistej ilości odpadów, wszystkich wymienionych w powyższej tabeli części
odpadów, odebranych w okresie trwania przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub dostarczonych przez rolników
2.3 Zagospodarowanie odpadów musi nastąpić w instalacjach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797.).

2.4 Zasady dotyczące odbioru z PSZOKu w Rozwarzynie oraz przetransportowania do miejsca zagospodarowania odpadów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pojazdów niezbędnych do świadczenia usług i ponosi wszelkie koszty związane z ich zabezpieczeniem, utrzymaniem, dokonywaniem napraw lub wymiany,
2) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum 1 pojazdem przystosowanym do transportu odpadów,
3) Wszystkie pojazdy używane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi normy emisji spalin nie niższą niż EURO 4, zgodnie z Dyrektywą 98/969/EC (i 200/80/EC),
4) Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych z uwzględnieniem zabezpieczenia przed wydostaniem się odpadów oraz wydzielaniem zapachów,
5) Niedopuszczalne jest ładowanie pojazdów ponad dopuszczalną ładowność,
6) Transport odpadów winien odbywać się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
7) Odpady winne być transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz danymi zlecającego transport odpadów,
8) Pojazdy transportujące odpady winne być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów .

2.5 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami właściwych przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, przepisów prawa miejscowego, a w szczególności:
1) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz aktami wykonawczymi do ustawy,
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska oraz aktami wykonawczymi do ustawy,
3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

2.6 Wykonawca zobowiązany jest do:
1) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
2) posiadania aktualnego zezwolenia na zbieranie lub zbieranie i przetwarzanie wszystkich odpadów lub na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, wymienionych w tab. nr 1, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) wskazania w ofercie instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w których będą zagospodarowywane selektywnie zbierane odpady,
4) przekazania oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, poddanych przetworzeniu (tj. odzyskowi lub unieszkodliwieniu) oraz dokumentów lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających przetworzenie odpadów.

2.7 Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) termin oraz godziny, a także sposób odbioru odpadów komunalnych z PSZOKu należy uzgodnić z prowadzącym PSZOK w Rozwarzynie.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na teren PSZOK w Rozwarzynie odpowiednich kontenerów o pojemności 30-36 m3 lub pojemników dostosowanych do gromadzenia określonych rodzajów odpadów,
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację odbioru odpadów z PSZOKu, koordynację i dostosowanie do częstotliwości odbioru wynikającej z potrzeb.

2.8 Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2) Odpady będą ważone na certyfikowanej wadze na PSZOKu, a następnie na certyfikowanej wadze w punkcie zbierania lub instalacjach do zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów, z tym, że do rozliczenia może zostać przyjęta waga Wykonawcy pod warunkiem, że różnica pomiędzy wynikami ważenia nie przekroczy 5% . W przypadku wystąpienia większej różnicy, po wyjaśnieniu rozbieżności, do rozliczenia zostanie przyjęta waga, na podstawie porozumienia stron,
3) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest przekazania oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, poddanych przetworzeniu (tj. odzyskowi lub unieszkodliwieniu) dokumentów lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających przetworzenie odpadów, jako załącznik do faktury VAT.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania sprawozdań, informacji niezbędnych Zamawiającemu m.in. do sporządzenia sprawozdań, analiz, zwłaszcza przekazania informacji wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2.9 Personel
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez odpowiednią ilość personelu wykwalifikowanego, przeszkolonego, działającego z należytą starannością oraz zatrudnionego na umowę o pracę.

2.9.1 Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższe niż do 5 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (termin uzależniony od oferty Wykonawcy).
2. Zgłoszeń w imieniu Zamawiającego dokonywać będzie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. Dopuszczalne formy zgłoszenia to przekazanie informacji za pomocą fax, e-mail lub telefonicznie.

2.9.2 Warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia:
1) Fakturowanie za wykonanie usługi będzie odbywało się po odbiorze każdej partii odpadów. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów każdej z części. Do stawki za zagospodarowanie odpadów należy wliczyć koszty przetransportowania odpadów z PSZOK w Rozwarzynie do instalacji do zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów.
2) Warunkiem rozliczenia jest przedłożenie Zamawiającemu załącznika do FV - kart przekazania odpadów i dokumentów lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających przetworzenie odpadów,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ks. Piotra Skargi 7
Nakło nad Notecią 89-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nakło nad Notecią
Ks. Piotra Skargi 7
Nakło nad Notecią 89-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się