„Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie PSZOK z uwzględnieniem m. in. następujących warunków:
a) PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Knurów, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie;
b) PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Knurowa od dnia 01.01.2021 r.;
c) lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy Knurów oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady, z możliwością zaparkowania pojazdu przy lub na terenie PSZOK-a;
d) PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, utwardzony plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych;
e) PSZOK powinien być wyposażony w dostateczną ilość pojemników/kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, o których mowa w § 2 pkt. 2 ppkt 2.1 wzoru umowy, oraz wagę najazdową o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK-a, a także wagę umożliwiającą ważenie mniejszych ilości dostarczonych opadów z dokładnością do 1 kilograma. Wagi muszą posiadać świadectwo legalizacji;
f) PSZOK powinien być wyposażony w telefon ze stałym numerem w okresie obowiązywania umowy;
g) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia Regulamin PSZOK, który następnie Wykonawca opublikuje na swojej stronie internetowej;
h) miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną, na której znajduje się Regulamin PSZOK, dane Wykonawcy, wykaz przyjmowanych odpadów;
2) wykonywanie m. in. następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy:
a) przyjmowanie bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych na terenie Knurowa, dla których została złożona w Urzędzie Miasta Knurów deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujących rodzajów odpadów z uwzględnieniem § 4 pkt 3 wzoru umowy:
przeterminowanych leków i chemikaliów takich jak: zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowań po nich; niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; zużytych baterii i akumulatorów, kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz bioodpadów. Z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostowników i prowadzenie kompostowania bioodpadów zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bioodpady nie są przyjmowane do PSZOK. Wykaz tych nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy;
b) przekazywanie zebranych odpadów po zapełnieniu pojemników/kontenerów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK-a. W przypadku bioodpadów należy uwzględnić, że czas magazynowania jest ograniczony ze względu na zachodzące procesy biodegradacji;
c) udostępnianie PSZOK mieszkańcom gminy Knurów przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
c.1) środy w godzinach od 13:00 do 17:00,
c.2) piątki w godzinach od 15:00 do 18:00,
c.3) soboty w godzinach od 8:00 do 13:00,
c.4) oraz w dniach zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie;
d) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczanie odpadów w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego;
e) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje. PSZOK powinien zostać podzielony na dwa sektory:
e.1) sektor gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, w którym zbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady z remontów i rozbiórek, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady, a także odpady papieru, szkła oraz metalu i tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
e.2) sektor gromadzenia odpadów niebezpiecznych stanowiący zadaszone i zamknięte pomieszczenie magazynowe, w którym zbierane będą baterie i akumulatory, przeterminowane leki, niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz chemikalia takie jak zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowania po nich,
przy czym:
dopuszcza się, aby odpady, takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady z remontów i rozbiórek były magazynowane bezpośrednio na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym, a odpady przekazywane firmie transportującej powinny znajdować się w kontenerach/pojemnikach,
stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane nazwą rodzaju odpadu oraz odpowiadającym mu kodem odpadu, a także powinny zabezpieczać zebrane odpady przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych na jakość zgromadzonych odpadów.
f) zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK-a;
g) każdorazowe potwierdzenie przyjęcia odpadów do PSZOK na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do wzoru umowy. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie prawo do zmiany wzoru załącznika. Wykonawca odpowiada za prawidłowe i kompletne uzupełnienie pól formularza oraz udostępnia druk formularza dostarczającym odpady;
h) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).;
i)  przedkładanie Zamawiającemu na każde wezwanie dokumentów, o których mowa wyżej w lit. g).
3. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się