Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia działań ochrony czynnej polegającej na eliminacji gatunków inwazyjnych i ekspansywnych, w szczególności nawłoci i trzciny, w siedlisku o średniej i złej jakości na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu siedlisk dla trzech gatunków motyli 6177 modraszek telejus (Phengaris teleius), 6179 modraszek nausitous (Phengaris nausithous) oraz 1060 czerwończyk nieparek (Lycaena dispar).
2. Zamówienia podzielone zostało na trzy następujące części:
1) Część zamówienia nr 1 – „Eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 20,7 [ha], na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 901/2; 902/2; 881/2, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Szarów”;
2) Część zamówienia nr 2 – „Eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 11,2 [ha], na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 647, 650, 651, 665 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa”;
3) Część zamówienia nr 3 – „Eliminacja gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 16,8 [ha], na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 662, 663, 664, 665, 666 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa”.
3. W ramach:
1) części zamówienia nr 1 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi eliminacji gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 20,7 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 901/2; 902/2; 881/2, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Szarów;
2) części zamówienia nr 2 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi eliminacji gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 11,2 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 647, 650, 651, 665 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa;
3) części zamówienia nr 3 – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi eliminacji gatunków inwazyjnych i ekspansywnych (w szczególności nawłoci i trzciny), z płatów siedliska przyrodniczego o łącznej powierzchni ok. 16,8 [ha]. Prace zaplanowane są na częściach działek ewidencyjnych o numerach: 662, 663, 664, 665, 666 oraz 668, które są zlokalizowane w Gminie Kłaj, obręb: Dąbrowa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości zapisów obowiązującego Planu Zadań Ochronnych [dalej: PZO] dla obszaru Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 oraz załączników mapowych, które dostępne są pod adresem: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki nr 8 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia podstawowe czynności techniczne, takie jak: koszenie, usuwanie drzew i krzewów, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

31-542 Kraków


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Mogilska 25
31-542 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się