Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 i 20 01 39 w szacunkowej ilości około 500 Mg w okresie obowiązywania umowy, zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rokietnica.
2. Odpady z tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w §4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); tj.: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików i butelek, plastikowe opakowania, torebki i worki foliowe, puszki po konserwach, aluminiowe puszki po napojach, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach).
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, dostarczonych przez podmiot wskazany przez Zamawiającego w sposób ciągły i nieprzerwany, w godzinach pracy Wykonawcy.
4. Proces realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) zagospodarowanie dostarczonych przez Zamawiającego tworzyw sztucznych. Odpady podlegające zagospodarowaniu winny zostać zagospodarowane wyłącznie w instalacji w rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach, którą dysponuje Wykonawca, dalej zwana „Instalacją”;
b) realizację obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych i informacyjnych przez Wykonawcę.
5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

Tworzywa sztuczne, kod odpadu: 15 01 02 i 20 01 39
w ilości szacunkowej 500 Mg w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Przedstawiona wartość wskazuje jedynie szacunkową ilość odpadów.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zagospodarowanie rzeczywistej ilości odpadów od zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rokietnica w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega, iż podane dane mają charakter szacunkowy, a ich ilość do odebrania może ostatecznie ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Niezrealizowanie zamówienie w całości przez Zamawiającego, w przypadku zagospodarowania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej nie może być podstawą do rozliczeń finansowych Wykonawcy, żądania wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania.

6. Ilekroć Zamawiający posługuje się kodem odpadów, należy przez to rozumieć kod zawarty w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)

7. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia, zgodnego z wymogami ustawy o odpadach zagospodarowania odpadów w procesach odzysku (R) lub unieszkodliwienia (D) oraz uzyskanie minimum 95% odzysku/recyklingu przekazanych odpadów potwierdzone dokumentami DPO i/lub DPR zgodnie z przepisami;
b) postępowania z odpadami w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami;
c) zapewnienia instalacji komunalnej/instalacji komunalnych posiadających moce przerobowe pozwalające na zagospodarowanie ilości odpadów objętych niniejszym zamówieniem.

8. Zagospodarowania odpadów zbieranych w instalacjach odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 ze zm.).

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z wymogami właściwych przepisów prawa, w tym ochrony środowiska, sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, przepisów prawa miejscowego, a w szczególności:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (dz. U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;
c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

10. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.);
b) posiadania aktualnego zezwolenia na zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 02 i 20 01 39, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.);
11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w których będą zagospodarowanie selektywnie zbierane odpady.

12. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.);
b) po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu świadczonych usług obejmującego okres obowiązywania umowy. W raporcie należy wskazać ilość w Mg oraz częstotliwość transportu i zagospodarowania odpadów. Do przedmiotowego raportu świadczonych usług Wykonawca zobowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnione karty przekazania odpadów wraz z kwitkami wagowymi jako załącznik do faktury VAT;
c) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania sprawozdań, informacji, niezbędnych Zamawiającemu m.in. do sporządzania sprawozdań, analiz, zwłaszcza przekazania informacji wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).

13. Warunki rozliczenia przedmiotu zamówienia:
a) Fakturowanie za wykonanie usługi odbędzie się po zakończeniu obowiązującego terminu świadczenia usługi. Podstawą ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów;
b) Warunkiem rozliczenia jest przedłożenie Zamawiającemu załącznik do FV – raportu świadczonych usług obejmujących termin obowiązywania umowy wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami przekazania odpadów i kwitami wagowymi. W raporcie należy wskazać ilość w Mg;
c) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przekazanym raporcie obejmującym termin obowiązywania umowy. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w/w raportu w terminie 7 dni roboczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Bytkowo, ul. Topolowa 6
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Bytkowo, ul. Topolowa 6
Rokietnica 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się