Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. : Remont placu przy OSP w m. Chróścice dz. nr 1151/298
Inwestycja swym zakresem obejmować będzie:
- remont placu o wymiarach 16,80 m x 73,00 m ,tj. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S . Plac ograniczyć od jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym na ławie betonowej . Zjazd należy wykonać z nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. Połączenie zjazdu z krawędzią jezdni należy wykonać za pośrednictwem krawężnika betonowego na ławie betonowej. Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z istniejącymi przepisami i normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- Projekt budowlany
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- Przedmiary robót
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
Każdy z wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania:
1. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu
2. Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
3. projekty tymczasowej organizacji ruchu (wraz z ich zatwierdzeniem)
4. dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą obiektu budowlanego wraz z dokumentacją aktualizującą sposób użytkowania gruntów zajętych pod inwestycję (wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych) wraz ze zgłoszeniem zmian do właściwego ODGiK,
5. projektu (lub projektów ) organizacji ruchu
6. innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej.
7. harmonogramu rzeczowo-finansowego;
Koszt powyższych opracowań obciąży Wykonawcę robót.

3.1. Rozwiązania równoważne:
1)Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarze robót znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów należy przyjąć ze Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych systemów, typów rozwiązań materiałowych, urządzeń lub produktów, które posiadają parametry techniczne, jakościowe i estetyczne równoważne ze wskazanymi w ww. dokumentacji,
2)Jeżeli SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń równoważnych. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenie art. 29 i 7 oraz 30 ust. 4 ustawy Pzp, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu estetycznego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w ww. dokumentach. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, technologii, materiałów/ produktów i urządzeń zawarte w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR lub przedmiarze robót, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań estetycznych, jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, ze dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty wymienione w powyższych dokumentach mogą być zastąpione systemami, technologiami, urządzeniami bądź materiałami/produktami równoważnymi.
Poprzez pojęcie równoważny należy rozumieć systemy, technologie, urządzenia bądź materiały/produkty gwarantujące realizacje robót zgodnie z ww. dokumentami oraz zapewniające uzyskanie parametrów estetycznych i technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarze robót.
Równoważne systemy, technologie, produkty/materiały i urządzenia musza być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje technologie, systemy, produkty/materiały oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3) Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów.
5) Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający
Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie systemów, technologii, materiałów/produktów lub urządzeń z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.
6) W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygadniających zastosowanie technologii, systemów, urządzeń i/lub materiałów/produktów równoważnych Zamawiający uzna, ze wykonawca przedstawił w ofercie systemy, technologie, urządzenia i materiały/produkty opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót.
3.2. Gwarancja.
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
3.3. Ubezpieczenie.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartości brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy.


3.4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
3.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub gdy Wykonawca lub podwykonawca samodzielnie wykonuje te czynności:
1) obsługa sprzętu budowlanego,
2) prace fizyczne;
3.4.2. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący ww. czynności będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.).
3.4.3. Szczegółowe uregulowanie kwestii zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców pracowników na podstawie umowy o prace, zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.5. Wymagania, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp
3.3.1. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacja zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Namysłowska 44
Dobrzeń Wielki 46-081
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
Dobrzeń Wielki 46-081
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się