Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w Zielonej Górze na odcinku od ronda PCK do wiaduktu nad linią kolejową w ramach zadania inwestycyjnego Remont drogi wojewódzkiej nr 280 (ul. Zjednoczenia) w tym wiadukt

» Opis zapytania

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi::
a) remont nawierzchni jezdni,
b) wymiana pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych urządzeń wod-kan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy,
c) przebudowa nawierzchni dwóch zatok autobusowych,
d) przebudowa nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
e) budowa ciągów rowerowych,
f) przebudowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki betonowej,
g) wymiana betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
h) wymiana istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych,
i) wymiana wiat autobusowych,
j) przebudowa sygnalizacji świetlnej,
k) budowa kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem,
l) przebudowa oświetlenia drogowego,
m) rekultywacja istniejących terenów zielonych,
n) montaż stacji naprawy rowerów,
o) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych/przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.
p) wymiana istniejącego oznakowania pionowego,
q) wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie),
r) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
s) wykonanie konstrukcji zabezpieczającej (wsporczej) wiaduktu,
t) wykonanie odwodnienia wiaduktu,
u) wykonanie ogrodzenia konstrukcji wsporczej wiaduktu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ.
4. W załączniku nr I.5 do SIWZ zamieszczone zostały również przedmiary robót. Zamawiający informuje, iż ww. przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarach nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SIWZ
5. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zwanych dalej robotami uzupełniającymi, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, które Zamawiający przewiduje udzielić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, na warunkach zgodnych z wzorem umowy zawartym w załączniku nr I.4 do SIWZ. Maksymalny zakres robót uzupełniających dotyczyć będzie podobnych robót budowlanych polegających na: remoncie nawierzchni jezdni, wymianie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni w obrębie przebudowywanych/ wymienianych urządzeń wod-kan oraz w miejscach utraty nośności istniejącej podbudowy, przebudowie/budowie nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowie ciągów rowerowych, przebudowie zjazdu publicznego, wymianie betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp., wymianie istniejących włazów i pokryw studni teletechnicznych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia drogowego, rekultywacji istniejących terenów zielonych, wykonaniu wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego), połączenia remontowanych /przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, wjazdami na posesję itp. oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego, wymianie istniejącego oznakowania pionowego, wykonaniu grubowarstwowego oznakowania poziomego (termoplastycznie), wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu – w cenach nie wyższych niż wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stawki jednostkowe dla ww. robót – wzór kosztorysu ofertowego zawarto w załączniku nr I.5.A do SIWZ.
6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, w tym:
a) okres gwarancyjny na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy;
b) okres gwarancyjny dla zieleni (trawa) wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych
i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegających na: wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonaniu robót nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych oraz zjazdów, wykonaniu elementów ulicy, wykonaniu docelowej organizacji ruchu, o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac.
12. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.
13. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo – finansowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
Zielona Góra 65-424
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się