Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Narol do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania wraz zabezpieczeniem opiekunów podczas przewozu w roku szkolnym 2020/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:

„Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Narol do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol oraz odwożenie ich
do miejsca zamieszkania wraz zabezpieczeniem opiekunów podczas przewozu w roku szkolnym 2020/2021”.

Pod pojęciem przewóz do szkół należy rozumieć dowóz uczniów wraz z opieką
z ustalonych miejsc zamieszkania do szkół przed rozpoczęciem zajęć i odwóz wraz z opieką uczniów ze szkół do ustalonych miejsc ich zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. Trasy winne być realizowane na zasadzie komunikacji publicznej, ogólnodostępnej z pierwszeństwem przejazdu wskazanych w niniejszym postępowaniu.
2. Przedmiot zamówienia dotyczy przewozu uczniów/wychowanków do trzech szkół:
1. Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu
2. Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej
3. Szkoły Podstawowej w Łukawicy

Dowożenie uczniów odbywać się będzie na terenie Gminy Narol. Wykaz miejscowości, szkół do których i z których realizowane będzie dowożenie uczniów, liczbę uczniów, godziny dojazdu i odjazdu określono szczegółowo
w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Ostateczny harmonogram dziennego dowożenia uczniów zostanie ustalony przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Zamówienie będzie realizowane w roku szkolnym 2020/2021 z wykluczeniem dni wolnych od zajęć szkolnych, we wszystkie dni nauki szkolnej, tzn. usługa świadczona będzie w dni powszednie z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1603 z późn.zm.) a także innych przepisów prawa, które mają wpływ na organizację roku szkolnego w tym przerw
w realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych (ferie zimowe, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna, dni ustawowo wolne od pracy, itp).
4. W przypadku zmian w organizacji pracy szkoły polegającej na np: skróceniu godzin nauki, dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, rekolekcji, odpracowywania dni nauki w innych terminach, sprzątanie świata, święta szkolne odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od pracy lub innych przyczyn dowóz będzie zapewniony przez Wykonawcę, na wcześniejsze zgłoszenie przez Dyrektora szkoły co najmniej na 1 dzień przed planowaną usługą.
5. Szacunkowa liczba objętych dowożeniem na wszystkich trasach - 292 osoby. Szacunkowa liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach – do poszczególnych szkół
1) Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu - 128
2) Zespół Szkół w Rudzie Różanieckiej - 58
3) Szkoła Podstawowa w Łukawicy - 106
Liczbę uczniów podano wg stanu na miesiąc czerwiec 2020 roku na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów poszczególnych szkół. Wartości podane wyżej mogą ulec zmianie w zależności od decyzji rodziców dot. wyboru szkoły oraz formy dowozu uczniów. Rzeczywista liczba uczniów objętych dowozem
w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa np. objęcie przewozem lub wyłączenie
z przewozu określonych grup uczniów) przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem do i z danej szkoły może zmienić się w granicach ± 10 % bez sporządzania aneksu do podpisanej umowy której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewożonych uczniów,
godzin dowozu i odwozu uczniów, zmiany lokalizacji przystanków o ile zajdą takie okoliczności np. po zatwierdzeniu planu zajęć przez dyrektorów szkół. Zamawiający zaznacza, że liczba uczniów w poszczególne dni tygodnia
w przypadku odwozów może ulegać zmianie ze względu na organizację tygodniowego planu zajęć w poszczególnych szkołach, jednak łączna liczba uczniów/wychowanków odwożonych nie jest większa niż liczba uczniów/wychowanków dowożonych do tych szkół. Powyższe zmiany nie spowodują zmiany wartości jednostkowej ceny biletu miesięcznego w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia w roku szkolnym odbyć się winna w terminie od 01.09.2020 roku do 25.06.2021 roku w dni nauki szkolnej.
8. Zamawiający przy usłudze związanej z przedmiotem zamówienia wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jak i opiekunów, o ile te czynności nie będą wykonywane przez daną(e) osobę(y) w ramach prowadzonej przez nią(e)działalności gospodarczej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed podpisaniem umowy oświadczenie, iż w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkich opiekunów oraz kierowców, którzy będą świadczyć usługę -jeżeli realizacja tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na Wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. ,poz. 1040 z późn. zm.) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia publicznego:
1) Dowożenie uczniów realizowane będzie w ramach przewozów regularnych
(na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. ,poz. 2140 ze zm.).
2) Pod pojęciem:
a) przewóz rozumie się: dowóz do oddziałów przedszkolnych, szkoły uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwóz uczniów wraz z opieką po zakończeniu zajęć szkolnych do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania autobusami będącym w dyspozycji Wykonawcy w formie utworzonych regularnych przewozów pasażerskich według tras wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego podanych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz osobnego rozkładu jazdy na warunkach i w zgodzie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) ; ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w innych przepisach związanych z przewożeniem osób wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów Wykonawca w celu otwarcia regularnych linii na terenie Gminy Narol dokona wszelkich niezbędnych formalności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności uzyska zezwolenie wydane przez właściwy organ na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Narol. Z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach inni mieszkańcy miejscowości przez które autobus będzie kursował.
b) opieka - rozumie się przez to zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach, zgodnie obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910) poprzez zapewnienie opieki 1 osoby dorosłej w każdym autobusie. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich z przedszkola, ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości. Zastrzeżenie: Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. W autobusie muszą znajdować się dwie osoby w tym kierowca i opiekun;
c) przewóz regularny rozumie się publiczny przewóz osób i ich bagażu
w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019r., poz. 58 ze zm.) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8 ze zm.);
d) Uczeń rozumie się przez to pojęcie dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej a także wychowanka korzystającego z wychowania przedszkolnego.
11. Dowożenie uczniów odbywać się będzie w ramach wykonywanych i/lub utworzonych przez wykonawcę przewozów regularnych na obszarze Gminy Narol na warunkach i zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8), ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1412 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.) - Księga Trzecia Tytuł XXV Umowa przewozu, ustawą z dnia 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.295) przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
12. Przewóz uczniów odbywać się będzie wyłącznie środkami transportu (autobusami) odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu warunkom technicznym określonym m.in.
w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1110 ze zm.) w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r, poz. 2022 ze zm.), przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2140 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób.
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
13. Wykonawca musi zapewnić opiekę dla dowożonych uczniów na wszystkich trasach dowożenia objętych przedmiotem zamówienia i wszystkich autobusach świadczących usługę przewozu, która jest przedmiotem zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz ponieść koszty z tym związane. W tym celu Wykonawca zawrze z osobami sprawującymi opiekę umowy, w których określi zakres ich obowiązków wg załącznika nr 2 do SIWZ.
14. Wykonawca działając zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 152), w przypadku zatrudniania osób do opieki nad dziećmi ma obowiązek sprawdzić, czy dane zatrudnianej osoby są zamieszczone
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
15. Zamawiający wymaga, aby:
 Wykonawca dysponował autobusami z odpowiednią ilością miejsc
w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach.
 linie komunikacji regularnej były tak zorganizowane, aby umożliwiały bezpieczną, wygodną i zgodną z harmonogramem dziennego dowożenia uczniów realizację przedmiotu zamówienia, oraz uwzględniały warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w SIWZ - przewóz prowadzony był z pierwszeństwem przejazdu dla uczniów objętych przedmiotem zamówienia;
 w trakcie przewozu każdy uczeń objęty przedmiotem zamówienia miał zagwarantowane miejsce siedzące;
16. Szczegółowa, imienna lista uczniów, którzy zostaną objęci dowozem w rozbiciu na poszczególne szkoły/placówki oświatowe zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, a zatem zmiana ta wchodzi w życie od następnego miesiąca. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie tj. wg wartości ryczałtowej biletu miesięcznego dla danej trasy dowozu podanej w formularzu ofertowym Wykonawcy. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
18. Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed przystąpieniem do udziału w niniejszym postępowaniu przeprowadził wizję lokalną celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
19. W przypadkach awarii pojazdu lub innych okoliczności uniemożliwiających przewóz dzieci leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia innego autobusu lub zmiany kierowcy celem kontynuowania przewozu.
20. Wszystkie dzieci muszą być przywiezione do szkół najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Godziny dowozu muszą umożliwiać dowożonym uczniom punktualne rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w wykazie, w takim przypadku Zamawiający w porozumieniu
z dyrektorami poszczególnych szkół poinformuje Wykonawcę
o potrzebie wprowadzenia zmian.
21. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i uczniów w związku z tym zobowiązany jest ubezpieczyć uczniów/wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na własny koszt.
22. Obsługę autobusu stanowić będzie kierowca z uprawnieniami oraz druga osoba pełniąca funkcję opiekuna, który zapewni uczniom bezpieczne wsiadanie, opiekę podczas przewozu, dojazd do właściwego przystanku oraz bezpieczne wysiadanie w miejscu przeznaczenia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego ma prawo weryfikować obecność opiekuna podczas przewozów uczniów dokonując wyrywkowej kontroli. Kontroli dokona wyznaczony przez Zamawiającego pracownik wskazany w umowie.
23. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia zamówionych biletów miesięcznych. Rozliczenie usługi (dowóz i odwóz dzieci na podstawie zakupionego biletu miesięcznego dokonywane będzie po wykonaniu całości zamówienia w cyklu miesięcznym w oparciu o zestawienie biletów.
24. Podstawą miesięcznego rozliczenia należności za wykonane usługi stanowić będzie iloczyn ceny ryczałtowej jednego biletu miesięcznego podanej w ofercie oraz liczba uczniów, dla których zostaną zamówione-zakupione imienne bilety z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Narol
ul. Rynek 1
Narol 37-610
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się