Wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów budynku w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów budynku w Centralnym Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na który składają się następujące dokumenty: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; projekt budowlano-wykonawczy; przedmiar robót. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, o szacowanej wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Wspólna 30
Warszawa 00-930
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30
Warszawa 00-930
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się