Dostawa szczepionek dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Opis zapytania

Główny przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment w poszczególnych Pakietach wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z załącznika spowoduje odrzucenie oferty..
3. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakiety - Pakiety Nr 1, Nr 2 i Nr 3, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. Na podstawie Załącznika Nr 1 do SIWZ należy uzupełnić odpowiednio Wzór Formularza asortymentowo-cenowego, stosownie do Pakietu w ramach, którego zostaje złożona oferta.

Oferent przystępując do postępowania musi zaoferować pełen asortyment wykazany w poszczególnym pakiecie.

UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów.
Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze.
5. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy.
7. Dostawa szczepionek na koszt i ryzyko Wykonawcy odbywać się będzie do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9, budynek A poziom -1, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
8. Dostawy sukcesywne na podstawie bieżących zamówień, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego będzie stanowił kryterium oceny oferty (kryterium czas dostawy zgodnie z Roz. XVI SIWZ). Czas dostawy określa Oferent w formularzu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych.
9. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych w umowie środków kontrastowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tych środków w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę.
10. Wymogi bezwzględne dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji dostaw zostały opisane w Rozdziale VIII SIWZ.
11. Warunki zmiany umowy opisane są w Rozdziale XIX SIWZ.


Wymogi bezwzględne dla Oferentów

1. Zakup i sukcesywna dostawa w miarę bieżącego zapotrzebowania, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego (za pomocą poczty elektronicznej lub faxem).
2. Bieżące zamówienia będą realizowane w terminie wskazanych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego – kryterium czas dostawy zgodnie z Roz. XVI SIWZ. Czas dostawy określa Oferent w formularzu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie tego terminu tylko i wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych.
3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma określonego umową terminu dostawy wyszczególnionych w umowie szczepionek, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tych środków w innym miejscu, a ewentualną różnicą ceny obciąży Wykonawcę.
4. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Dostawa z zachowaniem „łańcucha chłodniczego”. Zamawiający wymaga każdorazowo dołączania do faktury VAT potwierdzenia zachowania „łańcucha chłodniczego” podczas transportu szczepionek (w formie pisemnej - rejestru temperatury), obejmującego cały okres transportu, tj. z siedziby oferenta/hurtowni farmaceutycznej, do działu Farmacji Szpitalnej ZOZ Nr 2 w Rzeszowie. W przypadku nie zachowania temperatury „łańcucha chłodniczego” (od +2ºC do +8ºC), Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia dostawy i zwrotu do oferenta na jego koszt.
6. Termin ważności szczepionek co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania preparatu.
7. Dopuszcza się złożenia oferty częściowej oddzielnie na każdy Pakiet.
8. Nie dopuszcza się dzielenia pakietów, wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów.
9. Przewidywane ilości szczepionek, o których mowa w Załącznikach do SIWZ są orientacyjne i nie rodzą po stronie Zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.
10. Szczepionki będą dostarczane wraz z fakturą w formie papierowej oraz elektronicznej (na adres: justyna.gniewek@zoz2.pl) w formacie obsługiwanym przez program apteczny, w standardzie zwanym DATAFARM lub MALICKI. Plik o nazwie zgodnej ze wzorcem: fvXXXXXX.fak lub XXXXXX.fak
gdzie:
fv - to symbol faktury,
XXXXXX - numer faktury (jeśli jest niski, to na początku znajdują się zera)
.fak - rozszerzenie pliku wskazuje na to, że zawiera on fakturę.
Jeden plik zawiera jedną fakturę.
Zamawiający WYMAGA, aby wszystkie ceny podane na fakturach były
w formie wartości NETTO.
Numery serii i daty ważności szczepionek uwidocznione na fakturze dostawy będą identyczne z numerami serii i datami ważności szczepionek na opakowaniach dostarczonych w dostawie.
11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem (braków, uszkodzenia, nieścisłości w oznakowaniu jednostkowym lub zbiorczym lub innych zastrzeżeń), Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
12. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację.
13. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości przedmiotu umowy rozpatrywane będą przez Wykonawcę w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia.
14. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy przedmiot umowy zostanie wymieniony na pełnowartościowy w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. W przypadku, gdy odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w pkt 12, nie zostanie w przewidzianym terminie skutecznie przedstawione Zamawiającemu, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku:
a) dostarczenia przedmiotu umowy złej jakości,
b) dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z umową lub zamówieniem,
c) dostarczenia przedmiotu umowy ze zwłoką.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innych szczepionek poza wymienionymi w przedmiocie zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
18. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o szczepionkach wstrzymanych w obrocie, wycofanych z obrotu i dopuszczonych do obrotu, które dostarczył Zamawiającemu.
19. Zamawiający ma prawo do zwrotu szczepionek wycofanych z obrotu.
20. Dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej ZOZ nr 2 w Rzeszowie, ulica Fredry 9, Budynek A, poziom
(-1) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
ul. Fredry 9
Rzeszów 35-005
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się