Prace czerpalno-refulacyjne w 2020 r.

» Opis zapytania

Szacunkowa ilość robót wynosi 290 000 m3. Projekty prac czerpalnych stanowią załącznik nr 2 do umowy.
Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót powtarzających, których zakres nie przekroczy 28 % zamówienia podstawowego, Wykonawca wykona te roboty na zlecenie Zamawiającego, udzielone w trybie „z wolnej ręki”, przy zastosowaniu stawki wynagrodzenia określonej w procedurze przetargowej.
Termin wykonania zamówienia
Prace czerpalne na odcinkach torów z których odkład urobku będzie odbywał się na klapowisko EFGH można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna.
Prace czerpalne na odcinkach torów z których odkład urobku będzie odbywał się na pole refulacyjne D można rozpocząć nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 r.
Prace czerpalne na odcinkach torów z których odkład urobku będzie odbywał się na pole refulacyjne Dębina można rozpocząć nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 r.
Prace czerpalne odbywać się będą na czynnym torze wodnym na którym odbywa się ruch statków. Dodatkowo na torze wodnym Świnoujście-Szczecin od km 05.500 w kierunku portu w Szczecinie trwają prace pogłębiarskie do 12,5 m.Ostateczny termin zakończenia całości prac – 30 października 2020 r.
Informacje ogólne o obiekcie.
a) Szerokość torów w dnie wynosi od 80 do 260 m.
b) Głębokość czerpania od 2,5 m do 14,5 m.
Warunki techniczne wykonywania robót.
Rodzaj gruntu na torach wodnych, transport urobku do miejsca odkładu
rodzaj gruntupiaski drobnoziarniste, namuły, odległość transportu urobku-do 35 km, odległość refulowania rurociągiem- 450 do 2.500 m
tolerancje przegłębień w rozliczeniach nie przewiduje się tolerancji przegłębień ponad głębokość projektowaną – patrz pkt. 5.3 opisu przedmiotu zamówienia
Uwarunkowania formalno-prawne.
Wykonawca przed odkładu urobku na klapowisko uzyska zezwolenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna.
Podczas prac czerpalno - refulacyjnych należy przestrzegać ustaleń decyzji wodno-prawnych dot. pól refulacyjnych, które stanowią załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji wód pobranych i odprowadzonych w celu udokumentowania zgodności sposobu prowadzenia robót z decyzjami wodnoprawnymi.
Rozliczenia i tolerancja wykonania robót
Roboty objęte niniejszą specyfikacją będą rozliczane po wykonaniu pogłębienia poszczególnych odcinków toru wodnego, uwzględnionych w projektach prac wg obmiaru, wynikającego z różnic pomiędzy projektami a sondażami poroboczymi. Jednokrotny pomiar sondażowy poroboczy oraz obliczenia kubatur wykonuje Zamawiający nieodpłatnie. W przypadku konieczności wykonania kolejnych sondaży poroboczych w tych samych miejscach – (gdy nie uzyskano głębokości projektowych), sondaże te będą wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać głębokość określoną w projektach robót (sondażach przedroboczych i tylko po osiągnięciu zaplanowanej głębokości na poszczególnych odcinkach, wyznaczonych do pogłębienia, roboty te będą odbierane i rozliczane. Jednakże celowość usunięcia braków w wykonaniu prac na danym odcinku każdorazowo określa Wydział Oznakowania Nawigacyjnego w porozumieniu z właściwym dla rejonu prac Kapitanatem Portu. Ewentualne przegłębienia nie będą uwzględnione w rozliczeniu robót.
Wykonawca w kalkulacji ceny jednostkowej wyczerpania i odłożenia 1 m3 urobku z dna toru wodnego uwzględnia także możliwość osuwania się skarp podczas wykonywanych prac i konieczność wyczerpania dodatkowego materiału nie zaliczanego do planowanej ilości urobku do wydobycia.
Faktura końcowa – po rozliczeniu ostatniego odcinka na którym wykonywane były prace czerpalne oraz po dostarczeniu Zamawiającemu ostatnich wyników z badań wody o których mowa w pkt. 5.2.

Zamawiający będzie wykonywał sondaże przy użyciu następującego sprzętu:
echosondy wielowiązkowej firmy KONGSBERG SIMRAD EM 3000D lub 3002D
programu SIS do zbiórki danych,
programu NEPTUNE do obróbki danych,
programu CFLOOR firmy ROXAR do plotowania i obliczeń.
5.4 Rozliczenie prac określonych w pkt. 2
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco ewidencję wód pobranych i zrzucanych przy refulacji na pole Dębina wydobytego urobku zgodnie z decyzją pozwolenia wodno-prawnego . Książkę ewidencji wód Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego oraz do wglądu dla Zamawiającego przed każdym odbiorem częściowym przedmiotu umowy. Jeżeli z przedstawionej dokumentacji wynikać będzie konieczność przeprowadzenia badań wód porefulacyjnych, odbiór częściowy prac czerpalnych nastąpi dopiero po dostarczeniu Zamawiającemu wyników badań tych wód stwierdzających ich czystość.
Pola refulacyjne
Pola refulacyjne D i Dębina oraz przystanie refulacyjne z estakadami są własnością Urzędu Morskiego w Szczecinie lub są przez Urząd dzierżawione. Korzystanie z pól i estakad jest nieodpłatne. Wykonawca odpowiada za stan i prawidłową eksploatację Użytkowanych pól refulacyjnych (w szczególności za stan wałów, obsługę i konserwację mnichów) oraz przystani. Po zakończeniu robót Zamawiający z udziałem Wykonawcy dokona przeglądu i odbioru protokolarnego pól refulacyjnych. Stwierdzone ewentualne uszkodzenia obwałowań lub budowli spustowych Wykonawca usunie, w podanym w protokole odbioru terminie, na swój koszt.
Plany sondażowe w miejscach postoju pogłębiarek przy polach refulacyjnych załączone są do opisu przedmiotu zamówienia.
Jeżeli jednostki pływające Wykonawcy wymagają większych głębokości, Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wykona prace podczyszczeniowe we własnym zakresie w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia jednostek do przystani. Prace te zostaną wykonane przez Wykonawcę na własny koszt.
Odkład urobku będzie odbywał się na pola refulacyjne:
D z estakadą i stałą przystanią refulacyjną z dalb, na wysokości toru wodnego Zatoka Pomorska Świnoujście-Szczecin w km 15,250 po stronie W. Wymagany rozstaw rurociągu o długości 1500 m w celu refulacji na rozbudowywaną część pola.
Pole Dębina, bez przystani i estakad (wymaga stosowania refulera lub rurociągu pływającego).
klapowisko EGFHWykonawca podczas odkładu urobku na pole Dębina będzie prowadził na bieżąco ewidencję wód pobranych i zrzucanych przy refulacji wydobytego urobku, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Książkę ewidencji wód Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego. Książka ta powinna znajdować się w czasie realizacji zlecenia u kierownika robót, do wglądu dla organów kontrolnych ochrony środowiska i przedstawiciela Zamawiającego.
Właścicielem rurociągów na wymienionych polach D jest Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., ul. Przetoczna 66, Gdańsk 80-702. Właścicielem rurociągu na polu Dębina jest Van den Herik Kust -en Oeverwerken B.V., Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht, Holandia.
Wykonawca powinien w kalkulacji ceny uwzględnić ułożenie własnych rurociągów oraz ich demontaż po zakończeniu robót lub koszt wykorzystania istniejących rurociągów (jest możliwość użycia rurociągów istniejących, w przypadku zawarcia odpowiednich porozumień w tej sprawie między Wykonawcą a właścicielem rurociągów) a także niwelację (w części rozbudowywanej pola D) odłożonego urobku. Za stan techniczny i sprawność rurociągów odpowiada Wykonawca wybrany w przetargu. W kalkulacji należy uwzględnić fakt, że rurociągi i sprzęt obsługi pola można przetransportować tylko drogą wodną.
Możliwy jest dojazd do pola refulacyjnego Mańków drogą leśną przez Rezerwat Przyrody Olszanka, ok. 7 km, w tym odcinek ok. 400 m okresowo zalewany i nieprzejezdny), po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Goleniów.
Zamawiający nie zapewnia miejsc postojowych i schronienia dla sprzętu pogłębiarskiego, poza przystaniami refulacyjnymi, wymienionymi w pkt. 5.5 lit. b).
Jeżeli sondaż poroboczy wykaże znaczny wzrost kubatury poza granicami wyznaczonego projektem obszaru do pogłębienia, świadczący o przypadkowym bądź celowym wylewie urobku, Zamawiający zażąda przywrócenia stanu pierwotnego. Do momentu przywrócenia tego stanu, potwierdzonego sondażem wykonanym na koszt Wykonawcy, Zamawiający wstrzyma płatność za wykonane prace na danym odcinku.
Kolejność wykonywania prac. Każdorazowo do odbioru częściowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu dziennik prac oraz rozliczenia wód porefulacyjnych. Jeśli z przedstawionych dokumentów wynikać będzie konieczność przeprowadzenia badań wód porefulacyjnych, Wykonawca dostarczy je jako składowe niezbędne do odbioru częściowego.. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ na stronie Zamawiajacego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Batorego 4
Szczecin 70-207
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się