Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu- etap II - dostawa mebli i innych elementów wyposażenia.

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, ustawienie, wypoziomowanie, wyregulowanie, uruchomienie, konfiguracja fabrycznie nowych elementów wyposażenia dla potrzeb Domu Kultury w Orzyszu w ramach zadania pn. „Wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu- etap- II – dostawa mebli i innych elementów wyposażenia.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:
załącznik nr 1A - formularz wyceny,
załącznik nr 1B- szczegółowy opis elementów wyposażenia,
Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnieniu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE).

Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający informuje, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
8. Wymagania odnośnie gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze minimum 24 m-cy. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia równy będzie okresowi gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowe-go.
9. Wykonawca, razem z dostawą przedmiotu zamówienia, musi dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną (instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonego wyposażenia w języku polskim, karty gwarancyjne itp.), a także wszelkie inne dokumenty pozwalające Za-mawiającemu na korzystanie z wyposażenia, zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym przeznaczeniem.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu ich montażu, a także o przewidywanym terminie zakończenia prac montażowych.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie elementy w miejscu dostawy, takie jak narzędzia, półprodukty, gotowe materiały i meble do momentu odbioru.
12. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie-odpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
13. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić wymagania
Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki kolo-rów wybarwień płyt i materiałów, które będą zastosowane w dostarczanych meblach. W tym celu Wykonawca zobligowany jest skontaktować się z osobami wskazanymi przez Zamawiającego i dokonać z nimi wiążących ustaleń w tym zakresie. Na etapie realizacji Zamawiający będzie weryfikował dostarczane meble i w przypadku stwierdzenia niezgodności, wstrzyma całą dostawę wraz z nakazem natychmiastowej wymiany zakwestionowanych mebli na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
14. Wszystkie zamki w meblach muszą być wyposażone w min. 2 klucze.
15. Każdy element dostarczonych mebli i wyposażenia będzie podlegał odbiorowi pod względem:
— zgodności z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,
— posiadania wymaganych atestów,
— jakości wykonania.
16. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego co do ilości, rodzaju i jakości z zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy i umowie. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie odebraną część zamówienia.
17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących wyposażenie o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Podane w Specyfikacji Technicznej parametry i funkcje techniczne należy traktować jako wymagania minimalne.
18. Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale.
19. Dostarczone elementy wyposażenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Poszczególne rodzaje wyposażenia muszą być objęte gwarancją (wraz ze świadczeniami serwisowymi) producenta niezależne od statusu partnerskiego wykonawcy. W szczególności zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia deklaracji producenta dla pro-duktów objętych ofertą, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia jako meble: typ RB, typ 1, typ 2, typ 3, typ LAD-1, typ LAD-2, typ ST-5, typ DOM, typ HUS, typ LIS, typ FO-1, typ FO-2, typ FO-3, typ FO-4, typ KS-1, typ KS-2, typ KS-3, typ KS-4, typ KS-5, typ HOK, typ SOF, typ SOF-3, typ SOF-4, typ SOF-5, typ SED zapewniającej zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji określony w formularzu oferty możliwość zgłoszenia awarii/wad pro-duktu bezpośrednio producentowi produktu, a nie tylko wykonawcy zamówienia. Deklarację producenta należy dołączyć do składanej oferty – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
20. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione oraz zmontowane do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Wykonawca ma również obowiązek przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi i korzystania z wyposażenia. Wykonawca ma obowiązek zabrać wszystkie opakowania po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wojska Polskiego 5
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Dom Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
Orzysz 12-250
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się