Przebudowa dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg, zagospodarowaniu terenu oraz przebudowie nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Zadanie 1 – Droga dojazdowa na dz. 1195 w miejscowości Przędzel. Zadanie realizowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:
a) roboty przygotowawcze:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10 cm,
b) podbudowy:
 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
 koryto wykonane mechanicznie dł. 20 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego 20/63 mm klinowanego mieszanką 0/31,5 mm przy grubości warstwy 20 cm,
c) nawierzchnie i elementy ulic:
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W- warstwa wiążąca przy grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S- warstwa ścieralna przy grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu,
d) roboty wykończeniowe:
 uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym przepuszczalnym o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniającym warunki mechanicznego zagęszczenia przy grubości w-wy do 20 cm po zagęszczeniu,
e) oznakowanie pionowe i poziome.
2) Zadanie 2 – Przebudowa ulicy Harcerskiej:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 rozebranie istniejących krawężników betonowych, obrzeży betonowych, chodników z elementów betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,
 rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych,
 zdjęcie tarcz, tablic znaków drogowych,
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie przykanalików z rur PVC,
 wykonanie studzienek ściekowych – Ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu,
 posypka żwirowa na podłożu o grubości 10 cm,
 ułożenie geowłókniny,
 podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonana wraz
z przygotowaniem kruszywa,
 ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych,
 czyszczenie studzienek i kratek ściekowych,
c) podbudowa jezdni:
 wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,50 mm, warstwa dolna o grubości do 15 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, warstwa dolna o grubości do 25 cm,

d) nawierzchnie i elementy ulic:
 przyklejenie geosiatki na całej powierzchni jezdni,
 wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm,
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna o grubości warstwy do 5 cm,
 wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o średniej grubości warstwy 3 cm,
 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,
 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm,
 ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm,
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,
e) oznakowanie poziome i pionowe,
f) inne roboty:
 budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuczęściowych z pokrywą i ramą typu ciężkiego,
 budowa kanałów technologicznych.
3) Zadanie 3 – Przebudowa nawierzchni na działce o numerze ewid. 2294/6:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
 rozebranie istniejących krawężników betonowych, obrzeży betonowych, chodników z elementów betonowych wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki,
 rozebranie jezdni z elementów prefabrykowanych o grubości 15cm (trylinki),
b) elementy odwodnienia:
 wykonanie ścieku z polimerobetonu 20cm x 20cm z rusztem żeliwnym,
c) podbudowa jedni:
 wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-30,50 mm, warstwa dolna o grubości 15 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm, warstwa dolna o grubości do 25 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego 31,5 – 63 mm, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
d) elementy ulic:
e) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
f) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 i 8 cm,
g) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm.
4) Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu-Kolonii. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przędzel - Kolonia:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
c) oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych i bitumicznych,
d) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową,
e) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszanką 0/31,5mm przy grubości warstwy 12cm,
f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wiążąca przy grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu,
g) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna przy grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu,
h) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm - do granicy pasa drogowego drogi powiatowej,
i) ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) obramowanie proj. jezdni manewrowej,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB będącymi załącznikiem do s.i.w.z.
4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej s.i.w.z. oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej s.i.w.z. lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
6. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.
7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności.
10. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.
11. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone.
2) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz s.i.w.z.
3) Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego.
4) Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
5) Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
6) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 40
Rudnik 37-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Rynek 40
Rudnik 37-420
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się