Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - zakupy

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Działanie 5.3 "Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”, projekt pod nazwą „Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie”.
Przedmiotem zamówienia jest:
Cześć 1 - Zakup i dostawa sprzętu elektro – informatycznego dla sekcji dziennikarsko-fotograficzno-filmowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5.1 do SIWZ
Cześć 2 - Zakup i dostawa sprzętu do prowadzenia imprez kulturalnych (oświetlenia i nagłośnienia)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5.2 do SIWZ
Cześć 3 - Digitalizacja i udostępnienie zasobów w internecie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Wymagania w zakresie innych cech|:
- dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy,
- dostarczony sprzęt musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa,
- do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
- w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej,
- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ, zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
4. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu.
7. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 32
Strzegowo 06-445
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Strzegowo
Plac Wolności 32
Strzegowo 06-445
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się