Przebudowa drogi gminnej w m. Herburtowo dz. nr ewid. 34

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi w miejscowości Herburtowo w ilości 4680 m2 w zakresie: robót przygotowawczych, korytowania, wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 12 cm, wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym:
- 13 dcm3/m2 frakcji 8-11 mm,
- 10 dcm3/m2 frakcji 5-8 mm
- 8 dcm3/m2 frakcji 2-5 mm
Roboty będą prowadzone na odcinku drogi od km 2+059 do km 3+229.

4.4. Zakres robót przewidziany do realizacji w nieprzekraczalnym terminie określonym w umowie do 15.09.2020r.

4.5. Przebudowa drogi ma być dokonywana w ramach istniejącego pasa drogowego działka nr ewid. 34 (zał. nr 6 do SIWZ). Odcinek o długości 1170 mb zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym 300208_5.0009 – Herburtowo.
Szczegółowy zakres robót przedstawiają załączone rysunki do SIWZ – Załącznik nr 6.

4.6. Odwodnienie z drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie retencyjne wody w przyległy przepuszczalny teren.

4.7. Przyjęto spadek jezdni jednostronny o i =2%, spadek poboczy i= 4 %.

4.8. Przyjęto wykonanie drogi o następującej konstrukcji i technologii:
Jezdnia:
- szerokość 4,0 m
- spadek i = 2%
- 2 cm - potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami
1 warstwa grysy frakcji 8/11 mm
2 warstwa grysy frakcji 5/8 mm
3 warstwa grysy frakcji 2/5 mm
Podbudowa:
- szerokość 4,6 m,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 o grubości po zagęszczeniu 12 cm, stabilizowana mechanicznie,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm stabilizowana mechanicznie.

4.9. Wymagania stawiane wykonawcom:
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny:
a) odpowiadać obowiązującym wymaganiom norm i przepisów,
b) wykonawca podczas fakturowania powinien udokumentować pochodzenie wbudowanego materiału.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 34
Wieleń 64-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wieleń
ul. Kościuszki 34
Wieleń 64-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się