Budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego

» Opis zapytania

W ramach zamówienia wykonany zostanie następujący zakres prac:
1. Budowa dwóch zespołów pawilonów handlowych,
1.1. Opis: pawilony jednokondygnacyjne o konstrukcji stalowej, modułowej obudowanej płytami warstwowymi. Zespół pierwszy składa się z szeregu pięciu pawilonów usługowych U1-U5, pawilonu sanitarnego S, altany śmietnikowej Sm oraz wiaty do handlu W1. Zespół drugi składa się z dwóch szeregów po pięć pawilonów usługowych U6-U15. Zabudowę uzupełnia wiata do handlu warzywami W2.
1.2. W zakres wykonania zadania wchodzi uzyskanie ostatecznej, prawomocnej, bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie.
1.3. Opis pawilonów:
a. Każdy pawilon składa się z dwóch modułów.
b. Zastosowano moduły o szerokości 3,0m; 3,2m oraz 2,0m. W każdym pawilonie handlowym zaprojektowano pomieszczenie handlowe oraz pomieszczenie zaplecza.
c. Pawilony zaprojektowano do jednoczesnego przebywania do 4 osób.
d. Zespół pierwszy składa się z szeregu pięciu pawilonów usługowych U1-U5, pawilonu sanitarnego S, altany śmietnikowej Sm oraz wiaty do handlu W1.
e. Zespół drugi składa się z dwóch szeregów po pięć pawilonów usługowych U6-U15. Zabudowę uzupełnia wiata do handlu warzywami W2
f. Pawilon sanitarno-gospodarczy składa się z trzech modułów. Zastosowano moduły o szerokości 3,0m i 2,0m.
g. W pawilonie sanitarnym zaprojektowano WC damskie, WC męskie, WC dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie gospodarcze.
h. Pawilony posiadają sztywną podłogę wykonaną z profili gorącowalcowanych HEA100.
i. Konstrukcję nośną tworzą ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Po-krycie stanowi płyta warstwowa montowana do jednoprzęsłowych płatwi stalowych Rp100x50x3 wykonanych z profili zamkniętych.
j. Pawilony U1-U15, pawilon sanitarny S, oraz częściowo altana śmietnikowa obudo-wane są płytą warstwową.
k. Konstrukcję nośną wiat stanowią ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3.
l. Pokrycie wiat oraz altany śmietnikowej stanowi blacha trapezowa montowana do wieloprzęsłowych płatwi stalowych C100x48x2.
m. Elementy stalowe (oprócz płatwi dachowych) należy pomalować wg wytycznych producenta, zgodnie z zaleceniami ochrony przeciwpożarowej – klasa odporności ogniowej R30.
n. Posadowienie pawilonów, altany i wiat zaprojektowano na fundamentach bezpo-średnich w postaci stóp fundamentowych.
o. Pawilony posiadają sztywną podłogę wykonaną z profili gorącowalcowanych HEA100. Konstrukcję nośną tworzą ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie stanowi płyta warstwowa montowana do jednoprzęsłowych pła-twi stalowych Rp100x50x3 wykonanych z profili zamkniętych. Pawilony U1-U15, pawilon sanitarny S, oraz częściowo altana śmietnikowa obudowane są płytą war-stwową. Konstrukcję nośną wiat stanowią ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie wiat oraz altany śmietnikowej stanowi blacha trapezowa mon-towana do wieloprzęsłowych płatwi stalowych C100x48x2. Elementy stalowe (oprócz płatwi dachowych) należy pomalować wg wytycznych producenta, zgodnie z zaleceniami ochrony przeciwpożarowej – klasa odporności ogniowej R30. Posa-dowienie pawilonów, altany i wiat zaprojektowano na fundamentach bezpośrednich w postaci stóp fundamentowych.
p. Dane charakterystyczne budynków:
i. Długość zespołu pierwszego (U1-U5, S, Sm, W1) 53,64 m
ii. Szerokość zespołu pawilonów (U1-U5, S, Sm, W1) 4,75 m
iii. Długość zespołu drugiego (U6-U15) 28,48 m
iv. Szerokość zespołu drugiego (U6-U15) 9,42 m
v. Długość wiaty W2 8,80m
vi. Szerokość wiaty W2 6,00m
vii. Ilość kondygnacji I
viii. Wysokość budynku 3,15m
ix. Powierzchnia zabudowy Pz 435,05 m2
x. Kubatura 1261,64 m2
xi. Powierzchnia użytkowa 375,74 m2
xii. Ilość lokali usługowych 15

2. Utwardzenie terenu - w ramach inwestycji przewidziane jest również wykonanie placu wokół projektowanych budynków. Nawierzchnia placu na przeważającej części usytu-owana jest w miejscu istniejącego placu o nawierzchni asfaltowej. Mała jego część zlo-kalizowana jest na istniejącym terenie gruntowym. Zaprojektowane nawierzchnie nale-ży dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do pozostałej części istniejącej nawierzchni placu asfaltowego, istniejących chodników wokół budynku handlowego oraz na-wierzchni projektowanego parkingu.
3. Konstrukcje nawierzchni placu: płyty brukowe betonowe gr. 8 cm, podsypka cemen-towo-piaskowa gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr 25 cm stabili-zowanego mechanicznie, warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm. Chodniki: kostka brukowa betonowa gr. 6cm bezfazowa, pod-sypka piaskowa gr. 5 cm, warstwa mrozoochronna – kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, Nawierzchnię chodnika należy obramować obrzeżem betono-wym o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej.
4. Odwodnienie: Wody deszczowe z terenu inwestycji zostaną odprowadzone do istnieją-cej sieci kanalizacji deszczowej DN600 istn. studni D1, poprzez zaprojektowaną insta-lację złożoną z wpustów ulicznych W1 i W2, odwodnienia liniowego z wpustami OL1-OL4 z rur PVC-U LITE /SN8/ DN200 łączonych na kielich i uszczelki gumowe oraz studnie rewizyjne D2 i D3.
5. Zieleń: Tereny zieleni zlokalizowane wokół projektowanej nawierzchni utwardzonej należy pokryć warstwą ziemi urodzajnej gr 10 cm. Od strony rzeki należy wykonać skarpy ziemne o pochyleniu 1:1,5
6. Instalacje elektryczne: Zakres prac obejmuje:
- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
- instalację oświetlenia zewnętrznego,
- instalację oświetlenia parkingu,
- instalację gniazd ogólnego przeznaczenia,
- instalację zasilania grzejników elektrycznych,
- instalację zasilania przepływowych ogrzewaczy wody,
- instalację oświetlenia zewnętrznego,
- instalację odgromową,
- instalację uziomu otokowego,
- instalację przeciwporażeniową,
- instalację fotowoltaiczną
7. W ramach instalacji WOD.-KAN zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie: instalacji wody zimnej pawilonu sanitarnego, instalacje ciepłej wody użytkowej wykorzystującej podgrzewacze elektryczne pawilonu sanitarnego, instalacje kanalizacji sanitarnej pawi-lonu sanitarnego, kanalizację deszczową, instalację c.o.
8. W ramach instalacji c.o. należy wykonać ogrzewanie zespołu pawilonów handlowych i pawilonu Sanitarnego S poprzez elektryczne statyczne piece akumulacyjne.
9. Wymóg dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych wynikający z art. 29 ust. 5 ustawy pzp, został określony w dokumentacji projektowej na stronie 39 projektu bu-dowlanego, tj:
9.1. Na projektowanym parkingu zlokalizowano miejsce parkingowe dla osób niepełno-sprawnych,
9.2. Na dojściach do pawilonów przewidziano obniżenie krawężników,
9.3. Wszystkie pawilony będą dostępne dla osób niepełnosprawnych,
9.4. Wejścia do wszystkich pawilonów zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu,
9.5. W pawilonie sanitarnym zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych.
10. Wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia określone zostały w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
11. Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, lub przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równo-ważne opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i wła-ściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymie-nione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stro-nie Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Pałacowa 2
Siemiatycze 17-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
Siemiatycze 17-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się