Remont drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień – Dobrynin w km 0+040 – 2+320 w m. Rzemień w granicach istniejącego pasa drogowego;

» Opis zapytania

Remont drogi powiatowej Nr 1 172R relacji Rzemień – Dobrynin w km 0+000 – 2+320 w m. Rzemień obejmuje remont nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 5,0-6,0 m polegający na: frezowaniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm. Remont obejmuje również remont poboczy materiałem z frezowania oraz remont chodników wraz z odwodnieniem. Wymagane jest, aby warstwy wyrównawcza, wiążąca i ścieralna wykonane z betonu asfaltowego zostały położone bez szwu (jedną szerokością rozkładarki). W związku z powyższym wymagane jest uwzględnienie opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem technologii wykonania warstw bitumicznych. Szczegółowy zakres robót określony jest w Rozdz. 4 SIWZ – Kosztorys ofertowy oraz w Rozdz. 5 SIWZ Dokumentacja Projektowa. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawartymi w Rozdz. 3 SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres w przedziale 36-60 m-cy;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Korczaka 6a
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
ul. Korczaka 6a
Mielec 39-300
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się