Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński

» Opis zapytania

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński". Wykonawca przebuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek odcinka drogi gminnej nr 102068B Wysoka Góra - Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński. Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie koncepcji oraz przedmiaru, między innymi wytyczy geodezyjnie i wykona roboty pomiarowe, wykona korytowanie pod drogę gr. 20 cm i szerokości 6m na całym odcinku, wykonana podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) szerokości 5,00m i grubości 20 cm po zagęszczeniu na całej długości jezdni, wykonan wierzchnią warstwę podbudowy drogi na szerokości 3,50 m i o grubości 10 cm po zagęszczniu z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30%, wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy poboczy drogi grubości 10 cm na szerokości poboczy 0,75m z kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej), wyprofilowanie poboczy i ukształtowanie rowów, uzupełnienie ziemią urodzajną z obsianiem trawą.
3.2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz koncepcja wraz z przedmiarem, który jest integralną częścią SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonania zadania w postaci wyboru innego rodzaju materiału po wcześniejszym uzgodnieniu wyboru z projektantem, a także zachowania wymogów wymaganych prawem.
3.3. Zamawiający przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, tj. wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Rodzaj czynności, ktorych dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tych wymagań określono we wzorze umowy.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 4
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Krasnopol
Wojska Polskiego 4
Krasnopol 16-503
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się