Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy, z podziałem na części:
Część Nr 1 – Gmina Zdzieszowice (częściowo Gmina Gogolin) – 27,22 km
Część Nr 2 – Gmina Gogolin (częściowo Gmina Krapkowice) – 29,74 km
Część Nr 3 – Gmina Strzeleczki (częściowo Gmina Krapkowice) – 30,25 km
Część Nr 4 – Gmina Walce (częściowo Gmina Krapkowice) – 48,80 km
1) Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
CPV: 90620000-9 – usługi odśnieżania;
90630000-2 – usługi usuwania oblodzenia;
2) Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej temperatury itp. poprzez:
a) odśnieżanie dróg pługami,
b) odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu,
c) zwalczanie śliskości zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub mieszanki chipsów kokosowych i soli,
d) odśnieżanie dróg ładowarkami,
e) usuwanie zwałowisk śnieżnych przy użyciu ładowarek,
f) wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
g) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy,
h) zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających piasku i soli;
3) Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej siwz, standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960);
4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wyborem Wykonawcy na każdą dowolnie wybraną część lub części, wypełniając w tym celu formularz ofertowy w zakresie oferowanej części.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia lub materiału, to dopuszcza się oferowanie urządzenia lub materiału równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie lub materiał wskazany przez Zamawiającego.
W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia lub materiału jako załącznik do formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż urządzenie lub materiał oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od urządzenia lub materiału wskazanego przez Zamawiającego.
3. Wymagania stawiane wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego:
1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym,
2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
3) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia,
4) Wykonawca zapewnia materiały uszorstniające do posypywania dróg oraz zapewnia miejsce do składowania tychże materiałów,
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca,
6) materiały niezbędne do wykonania zamówienia stanowią własność Wykonawcy,
7) Wykonawca zapewni zaplecze sprzętowo-warsztatowe (obsługę warsztatową jednostek sprzętowych umożliwiającą szybkie reagowanie i utrzymywanie sprzętu w stałej sprawności technicznej),
8) Zamawiający przewiduje możliwość kontroli prac przy zimowym utrzymaniu dróg poprzez zamontowanie systemu GPS. W takiej sytuacji urządzenie monitorujące zostanie przekazane protokolarnie i zamontowane na sprzęcie po zawarciu umowy,
9) Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja zamówienia, zobowiązany będzie do podstawienia samochodu z rozsypywarką i pługiem w dniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu,
10) Wszystkie istotne postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne w tym prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj. wykonujące następujące czynności: przygotowanie mieszanki, załadunek mieszanki, odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota pośniegowego, montaż i demontaż sprzętu do zimowego utrzymania na nośniki, koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg i kontakt z Zamawiającym.
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
1)art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kilińskiego 1
Krapkowice 47-303
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Krapkowicki
ul. Kilińskiego 1
Krapkowice 47-303
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się