Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kwilcz oraz organizacja, wyposażenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Kwilczu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 01.08.2020r. do 31.12.2020r. polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych,
2) zakup i dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów,
3) organizacji i obsługi jednej w trakcie obowiązywania umowy mobilnej zbiórki odpadów oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowania odpadów, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję w trakcie jej trwania. Odpady zbierane podczas mobilnej zbiórki:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców o terminie i zasadach mobilnej zbiórki.
4) organizacji i obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym przy ulicy Gumnej 16 w Kwilczu (teren ZOMS),
5) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie od mieszkańców gminy Kwilcz zgromadzonych w Pukncie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kwilcz,
6) wyposażenie w/w Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kontenery na wysegregowane odpady komunalne.

W gminie Kwilcz gminnym systemem gospodarowania odpadami objęto tylko nieruchomości zamieszkałe.

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odbywa się w następujących frakcjach:
 Frakcja I: papier i tektura
 Frakcja II: tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
 Frakcja II: szkło
 Frakcja IV: bioodpady
- Frakcja V: popiół

Dokumentami regulującymi zasady gospodarowania odpadami w gminie są: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
Odpady przewidziane do odbioru z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności:
a) papier – 20 01 01
b) metal/tworzywa sztuczne/opakowania wielomateriałowe – 20 01 40/20 01 39/15 01 05
c) szkło – 20 01 02
d) bioodpady – 20 02 01
e) popiół z gospodarstw domowych – ex 20 01 99
f) odpady niebezpieczne – 20 01 13*/20 01 14*/20 01 15*/20 01 19*/20 01 29*
g) przeterminowane leki i chemikalia – 20 13 32/20 01 31*
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – ex 20 01 99
i) zużyte baterie i akumulatory – 16 06 01/16 06 02/16 06 03/16 06 04/16 06 05/20 01 33/20 01 34
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 20 01 35*/20 01 36
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – 20 03 07
l) zużyte opony – 16 01 03
m) odpady budowlane i rozbiórkowe – 17 01 07/17 09 04
odpady tekstyliów i odzieży – 20 01 11/20 01 10.

W gminie Kwilcz w roku 2019 odebrano z nieruchomości zamieszkałych i zebranych na PSZOK następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych:
Tabela nr 2 Ilość odapdów komunalnych odebranych z terenu Gminy Kwicz w roku 2019
Kod odpadu Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów (Mg)
16 01 03 Opony 3,61
16 01 19 Tworzywa sztuczne 0
17 01 02 Gruz ceglany 5,6
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałow ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni wymienione w 17 02 06 6,5
17 01 82 Inne niewymienione odpady 14,9
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 0,58
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontazu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 13,44
20 01 01 Papier i tektura 27,23
20 01 02 Szkło 97,32
20 01 39 Tworzywa sztuczne 87,95
20 02 01 Odpady biodegradowalne 35,85
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 44,12
20 03 01 Zmieszane odpady komunalne (łącznie z popiołem) 1191,93
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 9,98
20 03 07 Odpady wielogabarytowe 64,4
20 03 99 Odpady komynalne niewymienione w innych podgrupach 34,8


2. Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia .
Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu, nazwy handlowe, gdzie użyto znaków towarowych, patentów, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne, materiały równoważne o porównywalnych ( nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te , które wskazano w opisie w niniejszej SIWZ lub załącznikach. Zamawioajacy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierających opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiajacego. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z zapisami obowiązującymi w tym zakresie.

3.Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego.
• zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca),
• wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9.Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w 67 ust. 1 pkt 7 i art. 134 ust. 6 pkt.3.
10.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) na prace zgodnie z kodami CPV opisanymi w dziale II pkt.3.2 SIWZ.


11.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, datę zawarcia umowy i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. go terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności.
Skierowanie do wykonania czynności określonych w punkcie 10 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego powyższego naruszenia .
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa w art.29 ust.3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
13. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
14. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych.
15. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg zagospodarowanych odpadów komunalnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.07.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
Kwilcz 64-420
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kwilcz
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
Kwilcz 64-420
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się