Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy Staszów od 01.08.2020 roku do 31.12.2020 roku

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych z terenu miasta i gminy Staszów od 01.08.2020r. do 31.12.2020r. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Staszów, 154 szt. rozstawionych na terenie miasta i gminy Staszów pojemników typu „dzwon” oraz z ok. 720 szt. (520 szt. - miasto, 200 szt. wieś) koszy ulicznych (o poj. 40 l) zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów.
A. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Staszów w kontekście odbioru odpadów.
1. Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Staszów wynosi (stan na 31-12-2019) – 26023 (załącznik nr 1) w tym:
miasto Staszów -14938;
35 sołectw – 11085;
2. Liczba nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych na terenie miasta i gminy Staszów to ok. 5000.
3. Powierzchnia gminy – 225,86 km 2.
4. Łączna długość tras, które muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu jednokrotnego dotarcia do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy wynosi ok. 1533 km.
5. Ilość wytwarzanych odpadów za pięć miesięcy tj. od 1 stycznia 2020r. do 31 maja 2020r. to 2318,16 Mg .
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wymogi dotyczące przekazywania odpadów: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn. zm), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1895 ), ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 521), ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009 r., nr 104 poz. 868), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020r., poz. 10), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019r. poz. 2028), Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – uchwała Nr XXV/356/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016 – 2022 oraz „Planem inwestycyjnym dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022, Wykonanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – uchwała nr XXV/357/16
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego” 2016-2022.
1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe i nieprzerwane (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych) odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych z terenu miasta i gminy Staszów. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Staszów, 154 szt. rozstawionych na terenie miasta i gminy Staszów pojemników typu „dzwon” oraz z ok. 720 szt. (520 szt. - miasto, 200 szt. wieś) koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów.
2. Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy od Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej wykaz nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne, utworzony na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych, z których należy odbierać odpady może ulegać zmianie w wyniku ruchów ludności, powstawania nowych budynków mieszkalnych.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest odbierać odpady również z nowo powstałych nieruchomości zamieszkałych.
3. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Rodzajami odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości są między innymi: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach i lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych, świetlówki oraz zużyte opony oraz inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących obok altanek śmietnikowych i pojemników/kontenerów niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez Wykonawcę czy przez mieszkańców. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników/kontenerów, odebraniu worków.
6. Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
7. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującym harmonogramem na terenie miasta i gminy Staszów na 2020 rok (załącznik nr 4).
8. Wykonawca będzie zobowiązany również do przeprowadzenia konkursu na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wśród przedszkolaków i uczniów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Staszów. Termin przeprowadzenia konkursu Wykonawca zobowiązany jest zorganizować do dnia 30.11.2020r. Laureatami konkursu będą placówki, które uzbierają największe ilości surowców wtórnych. Wykonawca zapewni wartościowe nagrody dla placówki za zajęcie I miejsca oraz dodatkowo nagrody dla zespołów (klas i grup przedszkolnych) biorących udział w konkursie za zajęcie I, II i III miejsca. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz przy jego udziale. Wykonawca zobowiązany jest do ufundowania nagrody dla placówki o wartości 3000,00 zł brutto oraz dla zespołów o wartości 2000,00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania regulaminu oraz zasad konkursu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Regulamin musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
W ramach kampanii Wykonawca przeprowadzi również akcję sprzątania gminy w terminie ustalonym z Zamawiającym. Akcja obejmować będzie zbiórkę zalegających odpadów z terenów rowów, dróg gminnych, placów zabaw i sołeckich miejsc spotkań. Wykonawca zapewni uczestnikom worki na odpady, rękawice foliowe oraz odpowiednie narzędzia. Wykonawca zapewni także odbiór zebranych odpadów.
9. Informowanie (przez wywieszanie ogłoszeń, zamieszczanie na stronach internetowych itd.) o terminach i miejscach zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz o zmianach terminów wywozów wynikających z przypadających dni świątecznych,
10. W zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych:
a) bezwzględny zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
b) bezwzględny zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) odbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się pojazdem specjalistycznym, aby poszczególne frakcje odpadów były oddzielnie odbierane i transportowane. Dopuszczalny jest odbiór i transport różnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie jednym pojazdem tylko w przypadku, gdy pojazd ten wyposażony jest w osobne przegrody do zbierania i transportowania odpadów rożnych frakcji w sposób wykluczający ich mieszanie.
d) odbieranie odpadów w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach umożliwiających dostarczenie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego w dniu ich zbiórki,
e) odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców,
f) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem się w czasie transportu.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca ma obowiązek:
a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową (zawierającą w szczególności adres właściciela nieruchomości, opis nieprawidłowości, datę i godzinę) wraz z dokumentacją fotograficzną z widoczną na zdjęciu datą;
b) odebrać przedmiotowe odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) powiadomić Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości o nieprawidłowościach,
d) przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną lub pisemną, notatkę służbową wraz z dokumentacją fotograficzną, o których mowa w pkt a), w terminie 7 dni od dnia udokumentowania nieprawidłowości,
12. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego i dostarczenia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywania dokumentacji pomiarów do wglądu Zamawiającego przez okres 3 lat po zakończeniu wykonywania zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii regionalnej instalacji.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Staszów, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (na wymianę 1 za 1, lub zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców) w przeźroczyste o podwyższonej wytrzymałości (niebieski, zielone, żółte i brązowe) worki 120 l z folii LDPE w ilości około 75 000 szt. Worki muszą być oznaczone napisem Gmina Staszów oraz informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Czytelny opis umieszczony na workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
Koszty wykonania tego obowiązku należy wliczyć do ceny oferty.
16. Wykonawca na własny koszt wyposaży na czas trwania umowy altany śmietnikowe oraz wyznaczone miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (załącznik nr 2) na terenie miasta Staszowa w pojemniki/kontenery do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych w ilości, która umożliwi właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Staszów właściwe gromadzenie odpadów do momentu opróżniania zgodnie z ustalonymi częstotliwościami.
Wykonawca zobowiązany jest również do wyposażenia altan śmietnikowych oraz miejsc do gromadzenia odpadów w pojemniki/kontenery do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019r. poz. 2028):
• koloru zielonego – z przeznaczeniem do zbierania odpadów ze szkła oraz odpadów opakowaniowych ze szkła oznaczonych napisem „SZKŁO”;
• koloru żółtego - z przeznaczeniem do zbierania odpadów z metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, oraz opakowań wielomateriałowych oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;
• koloru niebieskiego - z przeznaczeniem do zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, oznaczonych napisem „PAPIER”,
• koloru brązowego z przeznaczeniem do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
• pojemniki z przeznaczeniem do zbierania czerstwego pieczywa,
w ilości, która umożliwi właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Staszów właściwe gromadzenie odpadów do momentu opróżniania zgodnie z ustalonymi częstotliwościami.
W przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia liczby pojemników/kontenerów, Wykonawca będzie zobowiązany je zapewnić.
Pojemniki/ kontenery muszą posiadać informację o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Pojemniki do selektywnej zbiórki muszą posiadać informację dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów.
Oznakowanie pojemników powinno być wykonane w sposób trwały np. poprzez naklejkę wykonaną z trwałej folii odpornej na warunki atmosferyczne. Format oznakowania pojemników/kontenerów powinien być wielkości co najmniej A3. W razie zniszczenia lub zerwania naklejki Wykonawca wymieni ją na nową.
17. Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich napraw, systematycznych konserwacji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać pojemniki/kontenery w odpowiednim stanie sanitarnym, w tym zapewnić mycie i dezynfekcję na własny koszt. Mycie i dezynfekcja pojemników/kontenerów powinna być przeprowadzona co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o terminie mycia i dezynfekcji.
18. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia dezynfekcji altan śmietnikowych/miejsc do gromadzenia odpadów na terenie miasta i gminy Staszów co najmniej 3 razy w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o terminie dezynfekcji altan.
19. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzątnięcia terenu wokół odbieranych pojemników/kontenerów z odpadami komunalnymi w altanach śmietnikowych i miejscach do gromadzenia odpadów, a także uprzątnięcia i odbioru odpadów umieszczonych poza pojemnikiem/kontenerami w altanach śmietnikowych i miejscach gromadzenia odpadów, niezależnie od tego czy zostały one rozsypane przez Wykonawcę czy przez użytkownika oraz ich transportu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników/ kontenerów, odebraniu worków. W przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi wykonawca będzie ponosił wszelkie dodatkowe koszty związane z usunięciem rozerwanych worków, jak również uporządkowania terenu.
20. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy Wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników/kontenerów na odpady, Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki/kontenery właścicielom nieruchomości.
21. Wykonawca zapewni odbiór odpadów z punktów trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z trudno dostępnych punktów adresowych.
22. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkały w zabudowie jednorodzinnej nie posiada pojemnika na odpady komunalne, Wykonawca umożliwi zainteresowanym właścicielom nieruchomości zakup pojemnika lub wyposaży w pojemniki na podstawie zawarcia z właścicielami nieruchomości umów najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez gminę Staszów z tego tytułu żadnych kosztów.
23. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę sposobu wykonywania usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w terenie poprzez udostępnienie wymaganych dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego do wykonywania umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu.
24. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę pojazdów przed rozpoczęciem pracy, w tym m.in. w zakresie sprawdzenia zawartości skrzyni ładunkowej w każdym dniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Staszów realizowanej na podstawie przedmiotowej umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu.
Instalacja do jakiej mogą trafić odpady:
Wszystkie odpady komunalne, odbierane w ramach realizacji niniejszej umowy, a w tym odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, przekazywane będą do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - regionu piątego, a w przypadku awarii w/w instalacji do instalacji przewidzianej w Planie instalacji jako instalacji zastępczej obsługi.
Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:
1) Zmieszane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej:
* na terenie miasta Staszowa - jeden raz w tygodniu;
* na terenach wiejskich do 31 października – dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie od 01 listopada– jeden raz w miesiącu.
b) z zabudowy wielorodzinnej – codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.
2) Selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) z zabudowy jednorodzinnej:
* na terenie miasta Staszowa - jeden raz w miesiącu;
* na terenach wiejskich – jeden raz w miesiącu.
b) z zabudowy wielorodzinnej – codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie pojemnikowo – workowym.
Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli wszystkich nieruchomości:
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach i lakierach, opakowania po smarach i olejach samochodowych,, świetlówki, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych - odbierane będą sprzed posesji, podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych/wielkogabarytowych:
a) w zabudowie jednorodzinnej: zgodnie z obowiązującym harmonogramem na terenie miasta i gminy Staszów na 2020 rok (załącznik nr 4),
b) w zabudowie wielorodzinnej: w razie potrzeb ale nie rzadziej niż raz w tygodniu
4) odpady budowlane wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w ilości 1 m3 z jednego gospodarstwa/rok odbierane będą sprzed posesji, podczas mobilnej zbiórki odpadów problemowych/wielkogabarytowych zgodnie z ustalonym harmonogramem (załącznik nr 4):
5) odpady komunalne ulegających biodegradacji odbierane będą:
a) odpady zielone:
* z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Staszowa – do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
* z zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Staszowa do 31 października – nie rzadziej niż raz na tydzień.
b) odpady ulegające biodegradacji:
z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Staszowa – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
z zabudowy jednorodzinnej na terenie wiejskim gminy Staszów - do 31 października – dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie od 01 listopada – jeden raz w miesiącu,
Standardy sanitarne dotyczące wykonywania usług oraz ochrony środowiska: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ
Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objetą zamówienia: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ.
C. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów: zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia będącym załącznikiem SIWZ.
D. Wymagania techniczne.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie Gminy Staszów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne.
Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w:
• miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób,
- miejsca do czasowego magazynowania oraz urządzenia selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
- legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.
- punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów do odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz miejsce do mycia i dezynfekcji tych pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem tej bazy.
- część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2) Wykonawca musi zapewnić przez cały okres trwania umowy dostateczną ilość środków technicznych gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego.
3) Wykonawca musi w całym okresie obowiązywania umowy posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie i transportowanie odpadów komunalnych, w tym zobowiązany jest do dysponowania co najmniej:
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- 1 pojazdem o ładowności do 3,5 t umożliwiający odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości trudno dostępnych,
- urządzeniem do opróżniania pojemników typu „dzwon” i KP 7.
Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.
Samochody odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Staszów muszą mieć zainstalowane 2 kamery, (jedna kamera zamontowana z przodu samochodu, druga kamera zamontowana na tyle samochodu). Kamery mają rejestrować m.in. przebieg trasy, załadunek, wyładunek w RIPOK. Kamery mają rejestrować nagrania w czasie rzeczywistym. Wykonawca ma obowiązek archiwizacji tych danych w postaci elektronicznej przez okres roku od momentu rejestracji. Wykonawca będzie przekazywał w wersji elektronicznej Zamawiającemu nagrany materiał z kamer z samochodów świadczących usługę na terenie Gminy Staszów do 5-go dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc oraz na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
Wszystkie pojazdy, wyposażone być muszą w:
* system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), umożliwiający trwałe rejestrowanie (zapisywanie), przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów.
* czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, który umożliwia weryfikację tych danych,
* narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
Konstrukcja techniczna poszczególnych kategorii pojazdów wykorzystywanych przez Wykonawcę winna umożliwiać odbiór odpadów z pojemników i kontenerów o pojemnościach wskazanych w punkcie C niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do danych z systemu GPS samochodów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Staszów - lokalizacja i podgląd pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie topograficznej lub ortofotomapie. System ma zapewniać ciągłe śledzenie pojazdów, od momentu wyjazdu z bazy do powrotu do bazy.
Urządzenie musi również cały czas zapisywać położenie pojazdów i umożliwić weryfikację tych danych przez Zamawiającego (nr rejestracyjne samochodów, trasy, czas przejazdu samochodu, rozładunku itp.). System ten musi umożliwić przechowywanie i odczytywanie danych przez okres roku od dnia rejestracji zapisu. Odczyt danych archiwalnych powinien umożliwić ustalenie trasy, czasów przejazdów, postojów, wyładunków bez wykorzystywania oddzielnych programów, narzędzi.
Powinien także umożliwić wykonywanie dziennych raportów danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju i wyładunku odpadów w RIPOK podczas wykonywania prac objętych zamówieniem zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. Jakość zapisu musi być na poziomie umożliwiającym czytelny, wyrazisty odczyt.
4) Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia oraz muszą być sprawne technicznie oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
5) Wskazana przez Wykonawcę baza magazynowo - transportowa stanowić będzie miejsce, z którego pojazdy świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staszów będą rozpoczynać i kończyć pracę w czasie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana miejsca lokalizacji bazy magazynowo-transportowej na inną niż wskazana przez Wykonawcę wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.
6) Samochody odbierające odpady muszą każdorazowo być opróżniane z odpadów na koniec każdego dnia roboczego oraz muszą być parkowane na terenie bazy magazynowo – transportowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7) Osoby zatrudniane przez Wykonawcę zobowiązane są wykonywać swe prace w ubiorach roboczych z trwałymi elementami odblaskowymi i z wyraźnymi oznaczeniami nazwy Wykonawcy lub elementami identyfikującymi Wykonawcę, umieszczonymi np. w górnej części tylnych elementów takich ubiorów, przy czym ubiory te spełniać muszą równocześnie wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.
Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Opatowska 31
Staszów 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Staszów
Opatowska 31
Staszów 28-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się