Odbieranie i zgospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów (37 miejscowości) oraz
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108.
Z PSZOK odbierane będą odpady zebrane selektywnie tj. wymienione w punktach
2-13 wykazu rodzajów odpadów.
Rodzaje odpadów i szacunkowe ilości odpadów objęte przedmiotowym postępowaniem:

Lp. Rodzaje odpadów Szacunkowa ilość (Mg) Uwagi
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 325
2. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia 0,1

odbiór wyłącznie z PSZOK

3. Zużyte baterie i akumulatory 0,1
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,1
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 0,1
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe 0,1
7. Zużyte opony 0,1
8. Bioodpady, odpady biodegradowalne 16,9
9. Papier 14,5
10. Szkło 86
11. Metal, tworzywo sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe 84
12. Popiół 29
13 Igły i strzykawki– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi 0,1
odbiór wyłącznie z PSZOK


Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości (ton) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości i PSZOK-u. W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wymienionych w pozycjach 1,8,9,10,11,12 wykazu będzie się odbywało w różnych rodzajach (kolorach) worków przewidzianych dla określonego rodzaju odpadów, odpady zmieszane mogą być również oddawane w pojemnikach o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości).Worki powinny być z folii półprzeźroczystej, umożliwiającej szybką ocenę zawartości, o pojemności 120 litrów i grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów). Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem kolorystyki:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek czarny lub pojemnik oznaczone napisem: „Zmieszane”;
- bioodpady – worek brązowy oznaczony napisem: „Bio”;
- papier– worek niebieski oznaczony napisem: „Papier”;
- szkło – worek zielony oznaczony napisem: „ Szkło”;
- metal, tworzywo sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe– worek żółty oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”,
- popiół– worek siwy oznaczony napisem: „ Popiół”.
Szacunkowa ilość worków niezbędna do przekazania przez Wykonawcę mieszkańcom wynosi 50.350 szt. w tym worki czarne –20.050 szt. worki żółte – 15.560 szt. worki zielone – 5.380 szt. worki niebieskie – 5.380 szt. worki brązowe –490 szt. worki siwe- 1.490 szt. Odbiór odpadów komunalnych nastąpi w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2020r.
W zabudowie jednorodzinnej odpady wymienione w poz. 1, 8 odbierane będą raz w miesiącu, począwszy od miesiąca sierpnia 2020 r.
Odbiór odpadów wymienionych w poz. 9-12 nastąpi w miesiącach: wrzesień, listopad 2020r. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie nowych pustych worków przy wejściu na posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych w ilości i kolorze odpowiadającym odebranym workom z odpadami komunalnymi.
Odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 w zabudowie jednorodzinnej (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe) mogą być dostarczone indywidulanie do PSZOK. Wszystkie odpady segregowane z PSZOK-u odbierane będą przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne (w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia), nie częściej niż raz na miesiąc.
W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 1, 8 odbierane będą raz na dwa tygodnie, począwszy od miesiąca sierpnia 2020 r.
Odbiór odpadów wymienionych w poz. 9-12 odbierane będą raz w miesiącu począwszy
od miesiąca sierpnia 2020 r. w tym w miejscowości Mieniany odpady będą przygotowane do odbioru zebrane selektywnie w workach zaś nieselektywnie (zmieszane) w workach lub pojemnikach na odpady o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości), natomiast w Husynnym i Dziekanowie (budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziarno”) będą odbierane w kontenerach KP-7 systemu hakowego lub pojemnikach 1.100 litrowych (Wykonawca zabezpieczy kontenery lub pojemniki - co najmniej 5 szt.) oraz w Teptiukowie (budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej) będą odbierane w kontenerze KP-7 lub pojemniku 1.100 litrów, które dostarczy Wykonawca. Ewentualnie w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenera lub pojemnika odpady do odebrania i zagospodarowania mogą być zebrane w workach.
Ilość nieruchomości zamieszkałych, z wyszczególnieniem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną stanowi załącznik nr 6 siwz. Ze względu na migracje ludności mogą wystąpić nieznaczne zmiany w przedmiotowym wykazie. Liczba mieszkańców gminy, którzy są objęci usługą odbierania odpadów komunalnych wynosi 7828 (stan na 31.12.2019 r.), w tym: liczba mieszkańców nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 7420; liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki) 408; liczba bloków 29.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania worków z odpadami komunalnymi wymienionymi w poz. 1,8,9,10,11,12 oraz pojemników z odpadami komunalnymi wymienionymi w pozycji 1 poza teren nieruchomości, w miejsca umożliwiające swobodny do nich dojazd, natomiast pozostałe odpady będą odbierane z terenu nieruchomości na której się znajdują. Odpady wymienione w pozycji 2,3,13 właściciel nieruchomości sam dostarcza do PSZOK. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania odbieranych określonych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym zestawieniem) i przekazania Zamawiającemu po każdorazowej zbiórce ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie 7 dni od dnia zakończenia w danym miesiącu.
W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości. Zamawiający nie później niż w terminie do 7 dni przedłożenia harmonogramu zaakceptuje ten dokument lub w przypadku wystąpienia wątpliwości zgłosi uwagi, do których wykonawca ustosunkuje się w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę wykonawcy.
Dopuszcza się w trakcie obowiązywania umowy zmianę harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
-prowadzenia kampanii informacyjnej (poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń
w miejscowościach o terminach zbierania odpadów, dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów oraz w przypadku jego zmian, przekazanie takich informacji zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej; uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Gminy, spotkaniach z sołtysami związanych z przedmiotem zamówienia;
- dostarczania do Urzędu Gminy Hrubieszów pakietów worków (wszystkie kolory), celem przekazywania ich dla właścicieli nowo zgłoszonych nieruchomości zamieszkałych;
- uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem lub niedostarczenia worków do segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zgłoszenia w ciągu 2 dni od dnia jego otrzymania od Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie.
System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami prawa dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) wykonawca ma obowiązek:
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2020 r.,poz. 797);
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszczalne jest przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9e ust. 1c, 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zakazane jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmie je jako niesegregowane odpady komunalne i pisemnie powiadomi o tym Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości w ciągu 7 dni po upływie miesiąca w którym nastąpiła zbiórka odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia:
- określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412) poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
W przypadku nie osiągnięcia powyżej wymienionych, wymaganych poziomów Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 odpowiednio pkt 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości.
Wykonawca może wskazać podmiot zbierający odpady, do którego będą przekazywane niewielkie ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wagi zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Hrubieszów, prowadzonego przez wójta Gminy Hrubieszów, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36b ustawy wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców.
Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- wykonywane przez kierowcę samochodu odbierającego odpady komunalne;
- wykonywane przez osobę odbierającą odpady komunalne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami,
90.51.10.00-2 - usługi wywozu odpadów,
90.51.20.00-9 - usługi transportu odpadów,
90.51.31.00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2020 | 08:00


» Lokalizacja

ul. B. Prusa 8
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Hrubieszów
ul. B. Prusa 8
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się