Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogutach-Piankach (zwanej dalej PSZOK), a także wstawienie
i utrzymanie w należytym stanie pojemników na odpady komunalne do PSZOK.
2. Nieruchomości zamieszkałe tj., zabudowa jednorodzinna i zabudowa wielorodzinna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 z terenu nieruchomości zamieszkałych.
3.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z podziałem na następujące frakcje:
a) papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (kod 20 01 01, 15 01 01);
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40);
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07);
d) bioodpady (kody 20 02 01; 20 01 08);
e) przeterminowane leki (kod 20 01 32);
f) zużyte baterie i akumulatory;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 35*, 20 01 36);
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07);
i) zużyte opony (kod 16 01 03);
j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99);
k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (kod odpadu 20 01 99);
l) tekstylia i odzież (kody 20 01 10, 20 01 11);
m) inne odpady komunalne nie wymienione w pkt. a)-l)- w tym także popioły i żużle z palenisk domowych.
3.3. Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. "nadwyżki" która nie zmieściła się w pojemnikach na odpady zmieszane) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów.
3.4. Wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki z folii LPDE na odpady segregowane (pojemność min. 120 L przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów) w tym:
na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury- worek koloru niebieskiego oznaczonego napisem PAPIER;
na odpady ze szkła w tym opakowania ze szkła- worek koloru zielonego, oznaczonego napisem SZKŁO;
na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady z tworzyw sztucznych- worek koloru żółtego, oznaczony napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
na bioodpady- worek koloru brązowego, oznaczonego napisem BIO;
na popiół i żużel z palenisk domowych- worek koloru szarego, oznaczonego napisem POPIÓŁ.
Worki muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie dostarczał mieszkańcom worki przy każdym odbiorze odpadów segregowanych w formie „worek za worek” lub w większej ilości jeżeli mieszkańcy zgłoszą taką potrzebę. Firma wstawi także zapas worków do Urzędu Gminy Boguty-Pianki.
3.5. Usuwanie odpadów zgromadzonych luzem lub w workach, w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. podczas akcji sprzątania świata, tzw. dzikie wysypiska itp (szacunkowa ilość- 4 Mg).
3.6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (na działce należącej do Gminy Boguty-Pianki), zwanego dalej PSZOK. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia na własny koszt PSZOK w niezbędne pojemniki lub kontenery na poszczególne frakcje odpadów (Prowadzenie PSZOKu w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. będzie należało do Zamawiającego).
3.7. Odbieranie odpadów z tzw. „Wystawki” (odpadów wystawianych przez właścicieli nieruchomości przed posesje).
3.8. Odbiór odpadów budowlanych pochodzących z remontów i rozbiórek obejmują wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem firm budowlanych, które zagospodarują odpady zgodnie z wydanymi zezwoleniami i odrębnymi przepisami; odbiór odbywać się będzie poprzez wcześniejsze zgłoszenie celem podstawienia odpowiedniego pojemnika.
3.9. Odbiór odpadów komunalnych z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguty-Pianki (odbiór ten nastąpi, gdy ww. obiekty zostaną wyposażone w pojemniki na odpady, o tym Wykonawca zostanie poinformowany).
3.10. Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte leki – oraz odbiór tych odpadów;
3.11. Wstawienie do Ośrodka Zdrowia w Bogutach-Piankach, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach pojemnika na zużyte baterie i pojemnika na zużyte żarówki- oraz odbiór tych odpadów.
3.12. Przygotowanie oraz dostarczenie do mieszkańców gminy harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, harmonogram powinien zawierać terminy oraz godziny odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości, z podziałem na odbiór odpadów: zmieszanych, selektywnych, wystawki oraz otwarcia PSZOKU.
3.13. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boguty-Pianki.
3.14. Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z przyjmowaniem i odbieraniem z PSZOK odpadów komunalnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Papieża Jana Pawła II 45
Boguty-Pianki 07-325
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Boguty-Pianki
Aleja Papieża Jana Pawła II 45
Boguty-Pianki 07-325
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się