Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów medycznych ich transporcie i unieszkodliwianiu.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna polegających na odbieraniu odpadów medycznych, ich transporcie i unieszkodliwianiu z terenu posesji Szpitala ul. Władysława Jagiełły 1, o kodach:
18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 18 01 03)
*18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)
*18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 10 01 82.
18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów z oddziału zakaźnego
18 01 04 – inne odpady niż wymienione 18 01 03
18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08
(*odpady niebezpieczne o właściwościach zakaźnych)
2. Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odbioru w okresie 24 miesięcy wynosi 127 200 kg (ok. 5 300 kg miesięcznie).
3. Wymaganym terminem wykonania umowy jest w zależności od potrzeb Zamawiającego sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych nie dłużej niż co :
1) 24 godziny (codziennie od poniedziałku do soboty włącznie) przez okres obowiązywania umowy i funkcjonowania Zamawiającego jako jednoimienny Szpital Zakaźny,
2) 72 godziny ( w pozostałych przypadkach) nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przekształceniu Zamawiającego w Jednoimienny Szpital Zakaźny lub odwołania decyzji o przeprofilowaniu w formie elektronicznej.
4. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę z terenu posesji Szpitala w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda – magazyn odpadów medycznych, w pojemnikach (kontenerach) Zamawiającego o pojemności 240 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych.
5. Wykonawca odbierając pojemniki z odpadami medycznymi zakaźnymi pozostawi puste (umyte i zdezynfekowane) wymienne pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów. Potwierdzeniem dezynfekcji pojemników będzie świadectwo dezynfekcji każdorazowo wystawione przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu wraz z pojemnikami.
6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie usługi opisanej w SIWZ w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:
a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
b) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10);
c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107);
d) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
e) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Władysława Jagiełły 1
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
ul. Władysława Jagiełły 1
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się