USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE w okresie od 1.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice z obszaru 29 sołectw z podziałem na dwie części oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne.
5.1 Część 1
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej w m. Werbkowice tj. w Spółdzielni Cukrownik i Wspólnoty Jana Pawła II. Przedmiotem tego zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów (niezależnie od ich ilości) gromadzonych w systemie pojemnikowo-kontenerowym. Mieszkańcy tej zabudowy wspólnie korzystają z pojemników i kontenerów. Odpady zmieszane gromadzone będą w pojemnikach 1100 l, odpady selektywne gromadzone w pojemnikach 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty, brązowy.
Ilość pojemników:
na odpady zmieszane – 20 szt. 1100 l,
na odpady selektywne - 20 szt. 1100 l
3 szt. kontenery KP-7 oznaczonych kolorem niebieskim na papier, 1 kontener Kp-7 na odpady remontowo-budowlane, 1 kontener Kp- 7 na odpady zmieszane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia.
Wymagana częstotliwość odbierania odpadów komunalnych – minimum raz na dwa tygodnie i na każde zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dezynfekcji przy użyciu myjki pojemników 1100L i kontenerów Kp-7 przeznaczonych na odpady po każdorazowym opróżnieniu w okresie od kwietnia do sierpnia a w pozostałych miesiącach na zgłoszenie telefoniczne. Do mycia i dezynfekcji należy wykorzystywać środki biodegradowalne i dezynfekujące posiadające atest PZH dopuszczający do obrotu na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych :
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140) oraz opakowań wielomateriałowych (kod 15 01 05),
odpadów papieru obejmujących : papier i tektura, opakowania z papieru i tektury ( kod 200101,150101),
odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107),
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach: 200135*, 200136,
odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji ,
odpadów remontowo-budowlanych o kodzie 170101, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą „C” z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 – na zgłoszenie telefoniczne, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy „C”.
Ilość gospodarstw domowych - ok. 330.
Szacunkowa ilość odpadów wynosi:
odpadów zmieszanych – 26 Mg;
odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji –20 Mg;
odpadów remontowo- budowlanych – 2 Mg

5.2 Część 2
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej w 29 sołectwach z terenu gminy Werbkowice tj. : Adelina, Alojzów, Dobromierzyce, Gozdów, Hostynne wieś, Hostynne-Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Podhorce, Peresołowice, Sahryń, Sahryń-Kolonia, Strzyżowiec, Terebiniec, Terebiń, Turkowice, Werbkowice (z wyłączeniem zadania opisanego jako cześć 1), Wilków, Wronowice, Zagajnik, Wilków-Kolonia, Terebiń-Kolonia, Terebiń Zady, na której obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych mieszany pojemnikowo-workowy oraz z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Sahryń i Hostynne.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do świadczenia usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie:
- odbierania od właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych z nieruchomości w każdej ilości pojemników oraz worków zawierających odpady selektywnie zebrane z rodzaju: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów, popiołu z palenisk domowych w terminach określonych w harmonogramie .
- odbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z pojemników 1100l odpowiednio oznakowanych kolorami przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier oraz bioodpady z terenów zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej jako wspomagające system zbiórki odpadów (zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ) z częstotliwością – na zgłoszenie telefonicznie.
Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l oraz dopuszczalne jest wystawienie przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w worku koloru czarnego a Wykonawca zobowiązany jest je odebrać. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie tej zabudowy odbywa się w systemie workowym o poj., 120 l oraz w systemie pojemników 1100 l, których lokalizację przedstawia TOM III SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości pojemników do opróżnienia, zmiany lokalizacji pojemników przedstawionych w TOMIE III. Ilość pojemników na selektywną zbiórkę 1100 l – 58 szt. Odpady komunalne odbierane selektywnie to: papier, metale i tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, bioodpady, popiół z gospodarstw domowych.
Ilość gospodarstw domowych – ok. 2235.
Na terenie wspólnoty w m. Turkowice odpady zmieszane gromadzone są: w pojemnikach 1100l na odpady zmieszane w ilości – 9 szt, odpady selektywne w pojemnikach 1100 l – 6 szt.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych – co najmniej raz w miesiącu.
Harmonogram odbioru odpadów zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym, najpóźniej w dniu podpisania umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik do projektu umowy – TOM II SIWZ).
Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów segregowanych gromadzonych w workach – raz w miesiącu według harmonogramu, częstotliwość odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach 1100l wspomagających system na zgłoszenie telefoniczne, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Worki do zbiórki odpadów selektywnych zapewni mieszkańcom Wykonawca w dniu wykonania usługi w danym miesiącu, z tym że worki na miesiąc wrzesień 2020 r. wykonawca dostarczy wraz z harmonogramem do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ponadto co miesiąc wykonawca przekaże 20 kpl. worków w kolorach określonych niżej Zamawiającemu. Pierwsze przekazanie worków Zamawiającemu ma nastąpić w dniu podpisania umowy. Worki dostarczone przez wykonawcę mają odpowiadać następującej kolorystyce worków:
worek niebieski z napisem „PAPIER”
worek żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
worek zielony z napisem „SZKŁO”
worek brązowy z napisem „BIO” (odpady biodegradowalne).
Worek szary z napisem „ Popiół”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie podanych poniżej rodzajów odpadów komunalnych (niezależnie od ich ilości) :
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach a także w workach koloru czarnego,
odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05),
odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101)
odpadów szkła (kod 200102,150107),
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 200135*, 200136,
odpadów ulegających biodegradacji, bioodpadów o kodzie 200201 wraz z odpadami o kodzie 200108-odpady kuchenne ulegające biodegradacji ,
odpadów popiołu o kodzie ex 200199 – popioły z gospodarstw domowych
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest także do odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w workach oznaczonych literą „C” z miejsca zbierania zorganizowanego przez gminę, pochodzących od osób zakażonych i narażonych na bezpośrednie zakażenie koranawirusem SARS-CoV-2 – na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, nie rzadziej niż co 7 dni. W ramach tego obowiązku zobowiązany jest do zorganizowania odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewnienie dezynfekcji środków transportu odpadów transportujących odpady od osób z grupy „C”.
Ilość gospodarstw domowych - ok. 2250.
Szacunkowa ilość odebranych odpadów z nieruchomości w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020 r. :
odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 245 Mg;
odpadów selektywnie zebranych wszystkich frakcji – 70 Mg;
Ponadto Wykonawca w ramach tego zadania zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Hostynnem i Sahryniu z rodzaju:
odpadów wielkogabarytowych o kodzie 200301 (zużyte meble, ramy okienne), odpady remontowo-budowlane o kodzie 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 170102 gruz ceglany, 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106, 170180-usunięte tynki, tapety, okleiny, 170201- drewno, 170202 -szkło, 170203 - tworzywa sztuczne
odpadów tworzyw sztucznych obejmujących tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych ( kod 200139, 150102), metale i opakowania z metali (kod 150104, 200140 ) oraz opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05),
odpadów papieru obejmujących: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 200101, 150101)
odpadów szkła opakowaniowego ( kod 200102,150107)

Odbiór odpadów na zgłoszenie Zamawiającego.
Szacunkowe ilości odpadów przewidywanych do odbioru z PSZOK wynoszą:
odpadów wielkogabarytowych – 3 Mg;
odpadów remontowo- budowlanych – 3 Mg;
odpadów selektywnych (papieru, tworzyw sztucznych, szkła) - 2Mg.
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia.
Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości lub przekroczenia ilości odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy
ul. Zamojska 1
Werbkowice 22-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się