Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych przez oczyszczalnię ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnię ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.
2. Szacunkowa ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w skali miesiąca wynosi około 70 Mg; ilość może być różna, w zależności od pory roku; przewidywana ilość komunalnych osadów ściekowych w trakcie realizacji zamówienia wynosi 840 Mg;
3. Ilości wytworzonych odpadów z oczyszczalni ścieków przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia podana w SIWZ jest ilością orientacyjną i została podana w celu porównania ofert. Faktyczne ilości przedmiotowych odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego ilościami szacunkowymi.
4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji podany jest we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2020 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Parowa Okólna
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
ul. Parowa Okólna
Zakroczym 05-170
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się