Wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu posadzki w budynku B1.2 zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu posadzki w budynku B1.2 zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie położonej przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji.
2. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
2.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) Pracowników wykonujących posadzkę betonową.
2) Pracowników, którzy będą dokonywać usuwania obecnej posadzki.
2.1.1 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny np. uwierzytelnionych kopii umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników, za wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu), oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zawierające elementy stosunku pracy lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS-u potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
2.1.2 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.1 czynności.
2.1.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez wykonawcę lub podwykonawcę przepisów prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.07.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Kordylewskiego 11
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kordylewskiego 11
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się