Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Rakoniewice z terenu gminy Rakoniewice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór na miejscu wyznaczonym na terenie gminy Rakoniewice, lub w obrębie do 20 km od miejscowości Rakoniewice, na terenie gmin sąsiednich oraz przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących od producentów rolnych z terenu gminy Rakoniewice. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
a. Odbiór dostarczonych przez Rolników z terenu gminy Rakoniewice odpadów w wyznaczonym miejscu na terenie gminy Rakoniewice, lub w obrębie do 20 km od miejscowości Rakoniewice , na terenie gmin sąsiednich w uzgodnionym terminie na podstawie ustalonego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów;
b. Odpady będą dostarczane przez rolników z terenu Gminy Rakoniewice do wyznaczonego, lub wyznaczonych miejsc terenie gminy Rakoniewice, lub w obrębie do 20 km od miejscowości Rakoniewice , na terenie gmin sąsiednich;
c. odbiór i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia do recyklera/instalacji wybranej przez Wykonawcę;
d. prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
e. Przekazanie Osobie dostarczającej odpady, poświadczenia odbioru z wyszczególnieniem rodzaju i ilości dostarczonych odpadów.
f. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 1 etapie - obejmuje odebranie i unieszkodliwienie odpadów w ilości szacunkowej 300,00 Mg a jego realizacja musi zakończyć się do 30 września 2020 r.,
g. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbioru odpadów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku wyczerpania krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie Zamawiający może zrezygnować z wykonania umowy w pełnym zakresie.
h. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
i. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności: - oryginałów potwierdzonych za zgodność kart ewidencji odpadów wygenerowanych z systemu BDO, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady, potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, wraz z ich zbiorczym zestawieniem, - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart ewidencji odpadów wygenerowanych z systemu BDO, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady.
3. Szacunkowa masa odpadów rolniczych przeznaczonych do zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia wynosi łącznie do 300 Mg, w tym:
a. 225 Mg odpadów z folii rolniczych
b. 27 Mg siatki do owijania balotów
c. 12 Mg sznurka do owijania balotów
d. 22 Mg opakowań po nawozach
e. 14 Mg opakowań typu Big Bag
Powyższe masy są wartościami szacunkowymi wynikającymi z przeprowadzonej przez tutejszy Urząd inwentaryzacji i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu). Łączna waga odpadów z terenu gminy Rakoniewice powinna zgadzać się z wagą odpadów przekazanych do recyklerów/instalacji.
4. Wykonawca w ofercie wskaże Zamawiającemu miejsce na terenie gminy Rakoniewice, lub w obrębie do 20 km od miejscowości Rakoniewice, na terenie gmin sąsiednich, gdzie będzie odebrać odpady.
5. Wykonawca zobowiązany jest również:
1) posiadać wpis do BDO- rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2) posiadać nadany numer rejestrowy uprawiony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
3) posiadać aktualne zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy będzie również podmiotem przetwarzającym odpady,
4) do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
a) wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii kart ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
b) wygenerowanych z systemu BDO kart przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy Rakoniewice przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów),
c) wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
5) wykonać dokumentację fotograficzną kolorowych, czytelnych i dobrej jakości zdjęć ilustrujących przebieg realizacji zadania na różnych etapach,
6) do przestrzegania wymogów prawnych dotyczących postępowania z odpadami, a w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
7) zapewnić personel posiadający wiedzę i przeszkolić go w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i w ustalonym terminie,
8) zapewnić wszystkie urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy,
9) do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
10) do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenie zadania nastąpi na podstawie rzeczywistej masy odebranych odpadów oraz ceny przedstawionej w ofercie Wykonawcy (ceny jednostkowej brutto zł/Mg). Wykonawca wystawi fakturę VAT, po przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy oraz po podpisaniu, przez niego oraz Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę, protokołu odbioru wykonanych usług.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Osiedle Parkowe 1
Rakoniewice 62-067
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
Rakoniewice 62-067
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się