Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Grajewo, Miasta Szczuczyn, Gminy Rajgród i Gminy Radziłów, wraz prognozami oddziaływania na środowisko dla niektórych obrębów

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych:
" Gmina Rajgród: Bełda (99,4691ha); Ciszewo (83,9155 ha); Czarna Wieś (4,6540 ha); Danowo (5,7914 ha); Karczewo (5,2465 ha); Karwowo (36,6815 ha); Kołaki (1,7241 ha); Kosiły (18,6038 ha); Kosówka (214,4798 ha); Kozłówka (35,3325 ha); Kuligi (334,2273 ha); Łazarze (41,1512 ha); Miecze (6,3069 ha); Orzechówka (38,6056 ha); Pieńczykowo (182,8396 ha); Pieńczykówek (30,1863 ha); Przestrzele (6,5259 ha); Rybczyzna (27,2778 ha); Rydzewo (22,9329 ha); Skrodzkie (24,1862 ha); Sołki (54,7069 ha); Stoczek (52,0265 ha); Turczyn (9,3903 ha); Wojdy (9,3300 ha); Woźnawieś (109,7809 ha); Wólka Piotrowska (1,9697 ha); Rajgród (225,9442 ha);
" Gmina Radziłów: Barwiki (19,8433 ha); Borawskie Awissa (51,3624 ha); Brodowo (4,6127 ha); Brychy (58,4650 ha); Czachy (0,7381 ha); Czerwonki (60,8895 ha); Dusze Dębówka (2,0318 ha); Glinki (175,4725 ha); Karwowo (14,1840 ha); Kieljany (38,4416 ha); Klimaszewnica (133,5030 ha); Konopki (14,1159 ha); Konopki Awissa (18,3286 ha); Kownatki (157,4788 ha); Kramarzewo (43,8794 ha); Łoje Awissa (41,3904 ha); Mikuty (31,6273 ha); Mścichy (49,1682 ha); Mścichy Łąki (0,4628 ha); Okrasin (78,1438 ha); Racibory (24,9498 ha); Radziłów (16,2842 ha); Rydzewo Pieniążek (23,7054 ha); Rydzewo Szlacheckie (36,5772 ha); Słucz (99,2375 ha); Szlasy (24,4237 ha); Szyjki (4,5304 ha); Święcienin (9,8322 ha); Wiązownica (16,2347 ha); Wypychy (23,5668 ha); Zakrzewo (59,4576 ha); Sośnia (49,7324 ha);
" Miasto Grajewo (28,9886 ha)
" Miasto Szczuczyn (33,7921 ha);
wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla następujących obrębów ewidencyjnych, dla których została stwierdzona konieczność przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
" Gmina Rajgród: Bełda, Ciszewo, Danowo, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Sołki, Stoczek, Turczyn, Woźnawieś;
" Gmina Radziłów: Brodowo, Brychy, Czachy, Karwowo, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Mścichy, Okrasin, Racibory, Radziłów, Sośnia, Mścichy Łąki;
2) Powierzchnia opracowania obejmuje szacunkowo 3128,7381 ha gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls.
3) Termin realizacji zamówienia - do 30 listopada 2020r.
4) Niezbędna do wykonania zamówienia baza danych ewidencji gruntów budynków zostanie udostępniona Wykonawcy w wersji elektronicznej dane opisowe i kartograficzne z operatów ewidencji gruntów przedmiotowych obrębów geodezyjnych - wsi do wykorzystania w celu opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za odpłatnością wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami, którą zamawiający szacunkowo określa na około 31 000,00 (słownie złotych: trzydzieści jeden tysięcy 00/00).
5) Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać zgodnie z przepisami:
a)ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z 2020, poz. 6 ze zm./
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, uproszczonego, planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu /Dz. U .z 2012 r. poz. 1302/,
c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm./,
d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów /Dz. U. z 2006 r. Nr.58, poz.405 ze zm./,
e) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r. poz. 55/,
f) Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku znak: ZU.6007.2.2016 w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy o lasach, zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 roku znak: ZU.6007.1.2017
g) inne aktualnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
6) Okres obowiązywania dokumentacji urządzeniowych: 10 lat tj. od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030 r.
7) Dokumentację urządzeniową należy sporządzić jako osobne opracowanie dla każdego obrębu ewidencyjnego.
8) Pracami terenowymi należy objąć wszystkie grunty należące do indywidualnych właścicieli i wspólnot gruntowych uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls) oraz nie ujęte w niej, spełniające kryteria ustawowej definicji lasu (wg. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. z 2020 r., poz. 6). Zamawiający nie dysponuje żadnymi szacunkami dotyczącymi rozbieżności powierzchni lasów ujawnionej w rejestrze, a stanem faktyczny.

9) Wykonawca przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi właściwy urząd gminy oraz uzgodni z sołtysami wsi oraz prezesami wspólnot leśnych, dla których sporządza uproszczone plany, sposób powiadamiania właścicieli o prowadzeniu prac urządzeniowych. Projekty uproszczonych planów urządzenia Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniać z terenową służbą leśną.

10) Po zakończeniu prac terenowych należy opracować projekt uproszczonego planu urządzenia lasu i złożyć go we właściwym terenowo urzędzie gminy celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu.

11) Wykonawca poinformuje Burmistrza, Wójta o konieczności pisemnego zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonych planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

12) Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszystkim zainteresowanym właścicielom lasu niezbędnych informacji, oraz przyjmować zastrzeżenia i wnioski, sporządzić protokół ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków, wraz z uzasadnieniem. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania oględzin w terenie, przedstawiciel Wykonawcy weźmie udział w oględzinach przeprowadzonych przez służby Starosty, a po wydaniu przez starostę decyzji o uznaniu zastrzeżeń lub wniosków dokona stosownych zmian w dokumentacjach urządzeniowych.

13) Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek wynikłych z zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli.

14) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzający wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w siedzibie Urzędu Gminy, podpisany przez Burmistrza, Wójta lub Sekretarza.

15) Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i zastrzeżeń do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu opracowanie należy przedłożyć miejscowemu nadleśniczemu celem zaopiniowania w trybie art.22 ust.3 ustawy o lasach.

16) Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w granicach parku narodowego Wykonawca uzgodni z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego w zakresie ustaleń tych planów lub zadań, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku narodowego - zgodnie z art. 10 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

17) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 2 lat, licząc od dnia zatwierdzenia przez Starostę Grajewskiego uproszczonych planów urządzenia lasu. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 2 letniej gwarancji do bezpłatnego usuwania (w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia przez zamawiającego) nieujawnionych w czasie odbioru prac ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu.

18) W przypadku obrębów, dla których został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu a po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa przygotuje projekt rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w tym postępowaniu oraz sporządzi podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm./, i dokona niezbędnych zmian lub zapisów w projektach uproszczonych planów urządzenia lasu.
19) Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), oraz zgodnie z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
20) Należy sporządzić oddzielną prognozę oddziaływania na środowisko dla każdego planu wykonywanego dla danego obrębu.
21) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami o wydanie opinii, w procesie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
22) Wykonawca przedłoży Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000, celem zaopiniowania. Wykonawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do uwag, a w przypadku uzasadnionym poprawy opracowania.
23) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozytywnie zaopiniowane prognozy oddziaływania na środowisko, które należy wykonać w jednym egzemplarzu, plus dwie wersje elektroniczne wraz z UPUL sporządzonym dla tych obrębów.
24) Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie A4 dla każdego obrębu ewidencyjnego oraz dodatkowo piąty egzemplarz dla obrębów Ciszewo, Woźnawieś gm. Rajgród oraz Brychy, Klimaszewnica, Łoje Awissa, Okrasin, gm. Radziłów, w twardej oprawie introligatorskiej, plus wersja elektroniczna. Czystopisy planów mają być wykonane przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku tzn. druk nie może rozpływać się po zamoknięciu. Strony planu należy ponumerować , zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku planu oraz alfabetyczną listę właścicieli i skorowidz działek, a plan zaopatrzyć w stronę tytułową. Każdy egzemplarz planu winien posiadać tytuł opracowania na zewnętrznej oprawie oraz nazwę obrębu na jego grzbiecie. W spisie treści należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w dokumentacji.
25) Do każdego uproszczonego planu urządzenia lasu, na końcu, należy dołączyć komplet map gospodarczych wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej, z oznaczeniem numerów działek ujętych w dokumentacjach urządzeniowych. Mapy gospodarcze winny zostać sporządzone zgodnie z Zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku znak: ZU.6007.2.2016 w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy o lasach, zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 roku znak: ZU.6007.1.2017. Jeden z egzemplarzy map powinien być podklejony na płótnie lub zafoliowany. Mapy powinny być sporządzone w formie atlasu w formacie A4.
26) W uproszczonych planach urządzenia lasu należy opisać i oznaczyć na mapach formy ochrony przyrody znajdujące się na terenach objętych planami oraz opisać wynikające z ich występowania ograniczenia w planowaniu zabiegów gospodarczych.
27) "Zadania z zakresu gospodarki leśnej" należy sporządzić w 1 egzemplarzu, wpisując dokładne aktualne adresy właścicieli lasów. Ponadto pod opisem zadań zamieścić krótką informację wyjaśniającą skróty użyte w opisie oraz umieścić krótką instrukcję dotyczącą wykonania tych zabiegów ("zadań").
28) Poza określonym powyżej standardem przygotowania i przekazania zamówienia, Wykonawca przygotuje i przekaże zamawiającemu komplet danych zebranych w trakcie prac nad dokumentacjami urządzeniowymi w postaci bazodanowego projektu GIS (mapa numeryczna oraz zintegrowana z nią baza danych opisowych). Dane na potrzeby sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu należy wprowadzać i przetwarzać zgodnie z zarządzeniem nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 listopada 2016 roku znak: ZU.6007.2.2016 w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt.2 ustawy o lasach, zmienionego Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2017 roku znak: ZU.6007.1.2017 za pomocą programu Taksator PU, a warstwy leśnej mapy numerycznej w rozszerzeniu "Mapa PU" do oprogramowania QGIS. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane na nośniku danych (płyta CD/DVD, inny nośnik).
29) W kwestiach nieregulowanych powyżej, Wykonawca winien stosować się do przepisów wymienionych w pkt 5.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Strażacka 6B
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Grajewski
Strażacka 6B
Grajewo 19-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się