Świadczenie usług odbioru transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników na odpady dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy” .

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z dzierżawą pojemników na odpady dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy, w przewidywanej szacunkowej ilości:
1) kontenerów KP-7 x 8 szt. miesięcznie tj. (96 szt. rocznie)
2) pojemników SM-1100 x 5 szt. miesięcznie tj. ( 60 szt. rocznie).
2.Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie nw. rodzajów odpadów:
a) zmieszane odpady komunalne;
b) odpady komunalne segregowane:
- odpady opakowaniowe (papier i tektura);
- tworzywa sztuczne (plastik, opakowania wielomateriałowe);
- odpady szklane,
c) oraz dzierżawę kontenerów KP-7 szt. 2 i pojemników SM-1100 szt. 5.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie transportu,
b) ponoszenie odpowiedzialności za transport odpadów od miejsca czasowego gromadzenia odpadów (wraz z załadunkiem),
c) zapewnienie kontenerów KP-7 i pojemników SM 1100.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu odpadów z siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) kontenery KP-7 na zmieszane odpady komunalne - jeden raz w tygodniu – każdorazowo min. 2 kontenery,
b) pojemniki SM - 1100 na tworzywa sztuczne – min. 2 pojemniki w miesiącu;
c) pojemniki SM - 1100 na odpady opakowaniowe – min 2 pojemniki w miesiącu ;
c) pojemniki SM - 1100 na odpady szklane – min. 1 pojemnik w miesiącu.
5. Zamawiający zastrzega, że z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie za faktyczną ilość odebranych odpadów i faktyczną ilość dzierżawy zamawianych kontenerów. Ilości podane w ust. 1 i ust 2 pkt. c są szacunkowe i Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia zlecenia ilości odpadów lub zmniejszenia dzierżawy ilości pojemników poniżej wskazanej w §1 ust. 2
6.Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. 9 Dz.U.2019, poz. 701)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.07.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Różana 9
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
ul. Różana 9
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się