Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny

» Opis zapytania

2. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY W KONTEKŚCIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Szacowana liczba mieszkańców – ok. 6.500

ILOŚĆ ODPADÓW
W Gminie w minionych latach zebrano następujące ilości odpadów komunalnych o kodzie 200301.

Rok 2017
1.184 Mg (tony)
Rok 2018
1.146 Mg (tony)
Rok 2019
1.168 Mg (tony)


Szacowana do odbioru i zagospodarowania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych ilość odpadów w okresie realizacji zamówienia – 402 tony,
w tym:
- kod odpadu - 200301 zmieszane odpady komunalne – 180 ton,
- kod odpadu – 150101 papier- 2 tony,
- kod odpadu -150106 zmieszane opakowaniowe – 50 ton, w tym: (150102- tworzywa sztuczne, 150104 – metale, 150105 – wielomateriałowe),
- kod odpadu -150107 szkło – 40 ton,
- kod odpadu- 200201, 200108 bioodpady – 60 ton,
- kod odpadu – 200399, 200199 popiół- 70 ton.

Liczba nieruchomości, z których odbierane są odpady zmieszane oraz zbierane w sposób selektywny:
Liczba nieruchomości: 1780

UWAGA!
Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w podanych powyżej ilościach, stanowią one przybliżone dane poglądowe wynikające z lat poprzednich.

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą stałe odpady komunalne.

2.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:
a) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2010),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19),
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
d) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.),
e) ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz.1466),
f) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019r., poz. 521),
g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868),
h) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019, poz. 919)
i) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014r., poz. 1923),
j) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2016 r., poz. 2167),
k) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
l) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 122),
m) Uchwała Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
n) Uchwała NR XIV/138/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbiernia odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

o) Uchwała Nr XXXII/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko –Pomorskiego z 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2022 – 2017 z perspektywą na lata 2023 – 2028,
p) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)
q) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291);
a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien monitować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbierania bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych każdą ilość odpadów selektywnie zebranych i niesegregowanych (zmieszanych) przygotowanych do odebrania w pojemnikach oraz workach, wystawionych obok pojemników jak również z pergoli śmietnikowych o swobodnym dostępie oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Osięcinach. (Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz gospodarstw domowych, objętych usługą odbioru odpadów komunalnych).
3. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu zanieczyszczonego na skutek rozsypania odpadów w czasie ich odbioru.
4. Wykonawca zabezpieczy przewożone odpady przed wysypaniem, wyciekiem, rozwianiem w trakcie transportu. W przypadku zanieczyszczenia terenu odebranymi odpadami na trasie przejazdu wykonawca natychmiast usunie zdarzenie na własny koszt.
5. Wykonawca odbiera odpady z miejsca ustawienia pojemników, po opróżnieniu pojemników zobowiązany jest do odstawienia ich w to samo miejsce. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości możliwości odbioru odpadów (dostępu do pojemników/worków), w sytuacjach, gdy gromadzenie odpadów prowadzone jest w zamkniętej części nieruchomości, do której Wykonawca nie ma dostępu (np. zamykane osłony śmietnikowe itp.)
6. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona.
7. Wykonawca będzie dokonywał odbioru i transportu odpadów, z każdej nieruchomości bez względu na jej położenie i ukształtowanie terenu, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony, niezależnie od powodu utrudnienia. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku odbioru odpadów wykonawca ustali dodatkowy termin odbioru i zawiadomi właściciela na własny koszt.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9.W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta i właściciela nieruchomości.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do powiadamiania gminy o nieruchomościach, na których nie zostały odebrane odpady, ze względu na niewywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów jak również inne stwierdzone nieprawidłowości.
Powiadomienie musi zawierać:
- adres nieruchomości na której stwierdzono nieprawidłowości,
- krótki opis zdarzenia (data, godzina, informacja opisująca nieprawidłowości)
- nagranie wideo lub zdjęcia w postaci cyfrowej dokumentujące nieprawidłowości. Nagranie wideo lub zdjęcia muszą zostać wykonane w takiej jakości, by nie budząc wątpliwości pozwalały na identyfikacje nieruchomości oraz stwierdzonych nieprawidłowości,
- dane pracowników, którzy stwierdzili nieprawidłowości.
11.Wykonawca jest zobowiązany przekazać w/w informacje w ciągu 2 dni roboczych po każdym dniu zbiórki odpadów w formie elektronicznej na adres: odpady@osieciny.pl
12. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
13. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić szczegółowy harmonogram wywozu odpadów, a następnie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram oraz trasy wywozu odpadów komunalnych, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia wykazu nieruchomości, oraz w przypadku zmian w harmonogramach lub trasach wywozu każdorazowo przedstawić Zamawiającemu projekt do akceptacji.
14.Terminy odbioru odpadów komunalnych przypadające na ostatni miesiąc obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest ustalić między 20 a 30 dniem tego miesiąca.
15. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać go do wiadomości publicznej oraz skutecznie powiadomić mieszkańców gminy poprzez dostarczenie do każdego gospodarstwa domowego ulotek zawierających harmonogram odbioru, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
16. Wykonawca będzie dostarczać sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
17. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raz na miesiąc Zamawiającemu sprawozdania, kart przekazania odpadów, a także kwitów wagowych do instalacji komunalnych oraz innych instalacji, do których przekazuje odpady z terenu gminy Osięciny.
18. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zachowaniem zasady bliskości, o których mowa w ustawie o odpadach.
19. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej.
20.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady.
21.W przypadku zmiany odbiorcy odpadów, Wykonawca o powyższym fakcie powiadomi zamawiającego w terminie 30 dni przed nastąpieniem zmiany. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie umowy z zarządzającym instalacją wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów oraz podpisać stosowny aneks do umowy z Zamawiającym.
22. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpadów na własny koszt do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi w przypadku awarii instalacji komunalnej.
23. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia zmieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
24. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska, w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczana poziomu ograniczania masy tych odpadów.
25. Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska, w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
26. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony
środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)
27. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej, spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)
28. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnego dostępu do systemu pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego bieżące monitorowanie (w czasie rzeczywistym) położenia pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Osięciny oraz trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i miejscach wyładunku odpadów.
28. Zamawiający w okresie trwania umowy będzie udostępniał Wykonawcy dane dotyczące nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości maksymalnie po 5 dniach, od dnia zgłoszenia nieruchomości oraz dostarczy właścicielowi nieruchomości harmonogram odbierania odpadów i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
29. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania odpadów leżących obok pojemników, jeśli będzie to wynikiem jego działania.

2.3. Rodzaj i częstotliwość odbioru stałych odpadów komunalnych:
1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi poza miejscowością Osięciny:
 zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
 papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc
 bioodpady - nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
 popiół - nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane z obszarów zabudowy budynkami wielorodzinnymi poza miejscowością Osięciny:

- zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień
- papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc
- bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień
- popiół- nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja.
3.Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zebrane z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi w miejscowości Osięciny:
- zmieszane odpady komunalne — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień
- papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc
- bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień
- popiół - nie rzadziej niż co dwa miesiące - w okresie od 1 listopada do 31 maja.
4. Pojemniki typu „dzwon” przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Osięciny i Latkowo- raz w miesiącu.

2.4. Częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, popiół - w godzinach pracy punktu

2.5. POJEMNIKI i WORKI NA ODPADY
Wykonawca zobowiązany będzie do zaoferowania właścicielowi nieruchomości zamieszkałej dostarczenia i ustawienia na jego terenie pojemników na odpady na czas realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Wykonawca i właściciel nieruchomości zamieszkałej mogą ustalić, że dostarczenie i ustawienie pojemników, o których mowa wyżej nastąpi na koszt Wykonawcy, który będzie obciążał właściciela na podstawie odrębnej umowy za dzierżawę pojemnika, albo że właściciel dokona zakupu pojemnika od Wykonawcy.
Wykonawca, niezależnie od ustaleń dotyczących dostarczenia pojemnika, będzie również zobowiązany do dostarczenia worków każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny bez dodatkowej opłaty.
Ilość worków na Papier- 3 tys. sztuk.
Ilość worków na Metale i tworzywa sztuczne - 12 tys. sztuk.
Ilość worków na Szkło- 6 tys. sztuk.
Ilość worków na Bio- 8 tys. sztuk.
Ilość worków na Popiół- 12 tys. sztuk.

Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości zamawianych worków do 50 %.
Worki w pięciu różnych kolorach z nazwą przeznaczenia i przedsiębiorstwa.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 1 września 2020 r. do dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który zobligował się do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (2 szt. worka na Papier ; 2 szt. worka Metale i tworzywa sztuczne ; 2 szt. worka na Szkło, 2 szt. worka na Bio; 4 szt. worka na Popiół).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego dostarczania właścicielom nieruchomości nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości i rodzaju odpowiadającym liczbie i rodzajowi worków odebranych z terenu danej nieruchomości bez dodatkowej opłaty.

Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
a) worki na papier z napisem PAPIER:
materiał- folia polietylenowa, kolor niebieski, pojemność worka 120 l, wytrzymałość worka min. 10 kg.
b) worki na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
materiał- folia polietylenowa, kolor żółty, pojemność worka 120 l, wytrzymałość worka min. 7 kg o grubości min. 0,060 mm
c) worki na szkło z napisem SZKŁO
materiał – folia polietylenowa, kolor zielony, pojemność worka 120 l, wytrzymałość worka min. 15 kg o grubości min. 0,060 mm
d) worki na bioodpady stanowiące odpady komunalne z napisem BIO
materiał – folia polietylenowa, kolor brązowy, pojemność worka 90 l, wytrzymałość worka min. 20 kg
e) worki na popiół z napisem POPIÓŁ:
materiał – folia polietylenowa, pojemność worka 90 l, kolor siwy, wytrzymałość min. 35 kg o grubości min. 0,060 mm.

Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości każdą wystawioną przez nich ilość wszystkich odpadów komunalnych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na wniosek i koszt właściciela nieruchomości na zasadzie odrębnie i wzajemnie ustalonych warunków. Dotyczy to m. in. sytuacji zmiany ilości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca w terminie do dnia 1 września 2020 r., na czas realizacji zamówienia, dostarczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) kontenery, w których będą gromadzone odpady segregowane. W PSZOK zbierane będą następujące rodzaje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, popiół - w godzinach pracy punktu

Wykonawca w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego ustawi kontenery zgodnie z poniższym wykazem:
 kontener na bioodpady (2 sztuki) : 7m3 (częstotliwość wywozu – w okresie letnim jeden raz w miesiącu; poza sezonem dwa razy w miesiącu)
 kontener na popiół (1 sztuka): 7 m3 (częstotliwość wywozu- po zapełnieniu pojemnika)
 kontener budowlany (1 sztuka): 7 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 kontener na elektrośmieci (1 sztuka): 7 m3 (częstotliwość wywozu- po zapełnieniu pojemnika)
 kontener wielkogabarytowy (1 sztuka): 7 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 kontener na opony (1 sztuka): 7 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 kontener na tworzywa sztuczne (2 sztuki): 7 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 pojemnik na makulaturę (3 sztuki): 1,1 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 pojemnik na baterie i akumulatory (1 sztuka): 0,12 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)
 pojemnik na przeterminowane leki (1 sztuka): 0,12 m3 (częstotliwość wywozu – po zapełnieniu pojemnika)


Zamawiający zapewni we własnym zakresie pojemniki na pozostałe frakcje odpadów selektywnie zebranych.
Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania pojemników i kontenerów zlokalizowanych na terenie PSZOK. Częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb, z uwzględnieniem stopnia zapełnienia pojemników. Wykonawca będzie realizował wywóz odpadów z PSZOK w terminie do 48 godz., w dni robocze, po otrzymaniu informacji od pracownika obsługującego ten punkt o konieczności zrealizowania wywozu.
Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania wszystkich odpadów zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy zawartej z Zamawiającym.

2.6. STANDARDY SANITARNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

2.7. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań wg obowiązujących norm i przepisów.
b) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów do RIPOKów bądź innej jednostki do odbioru odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji i odpadów.

2.8. SPRZĘT TECHNICZNY:
Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przy wykorzystaniu sprzętu, spełniającego wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa, w ilości zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. W zakresie utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te były utrzymywane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności. Pojazdy muszą na koniec dnia roboczego być opróżnione z odpadów i być zaparkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 14
Osięciny 88-220
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Osięciny
Wojska Polskiego 14
Osięciny 88-220
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się