Świadczenie usług związanych z mechanicznym zamiataniem nawierzchni dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługę obustronnego mechanicznego zamiatania nawierzchni dróg powiatowych miejskich na szerokości do 1 m od krawędzi jezdni wzdłuż krawężnika każdej ze stron jezdni (bez parkingów) wraz z zatokami a także wywóz śmieci. Zamiatanie odbywać się będzie pięciokrotnie w ciągu roku 2020 r. w ilości 71 700 mb.
Usługa będzie rozliczana za wykonanie czyszczenia 1 metra bieżącego jezdni wzdłuż krawężnika.

Wykaz dróg powiatowych przeznaczonych do mechanicznego zamiatania zostały określone w załączniku pn. „Skorygowany_Zestaw. ulic do zamiatania 15.06.2020 r.”.
Termin wykonania usługi (obowiązywania umowy) – do 31.12.2020 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych zamówieniem – dopuszcza się zmniejszenie ilości (krotności) usługi ze względu na warunki atmosferyczne lub nieprzewidziane sytuacje (np. prowadzone roboty drogowe) jak i braku możliwości wykonania pełnego zamiatania w ustalonym końcowym terminie.
W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia podanych rzeczowych zakresów prac, prace będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Wymagania sprzętowe:
Do wykonania zamówienia należy zastosować zamiatarki ssące lub elewatorowe - co najmniej 2 szt.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej dwoma zamiatarkami mechanicznymi (po jednej z każdej strony) zbierającymi odpady (na mokro) o masie całkowitej minimum 4,5 tony (dopuszcza się zestawy pojazdów auto + zamiatarka). Pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie i posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz być wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiających trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu.

Informacje dodatkowe:
a) Szerokość dróg przewidzianych do mechanicznego zamiatania wynosi od 6 do 8 m;
b) Zamawiający nie wymaga przy realizacji usługi wstępnego zamiatania ulic a potem doczyszczania. Wykonanie usługi ma odbywać się jednoetapowo;
c) Zamiatanie drogi ma odbywać się jednym sprzętem z jednej strony drogi;
d) realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie comiesięcznego zlecania prac do wykonania z podaniem ilości metrów do wykonania.
e) Zamawiający nie wymaga wykonywania prac w godzinach nocnych. Jeżeli wykonawca będzie chciał realizować usługę w godzinach nocnych jednostka organizacyjna nie będzie obciążana z tego tytułu
dodatkowymi kosztami.
f) Wykonawca sam będzie decydował w jakich godzinach będzie realizował usługi;
g) Wykonawca na dwa dni przed realizacją usługi na danej ulicy musi poinformować mieszkańców o wykonaniu prac celem usunięcia zaparkowanych pojazdów. W miejscach, gdzie nie zostaną usunięte
samochody dopuszcza się pozamiatanie ręczne.
h) Zamawiający przewiduje także zamiatanie w miesiącach zimowych;

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:
a) oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) prace przygotowawcze;
c) dojazd i pracę sprzętu do zamiatania;
d) oczyszczanie nawierzchni dróg i zatok (bez parkingów) z piasku, szkła, liści i innych drobnych elementów;
e) przekazanie wytwarzanych w wyniku realizacji zamówienia odpadów do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 poz. 797 z póżn.
zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem potwierdzających unieszkodliwienie przedmiotowych
odpadów (kart przekazania odpadów lub kwitów ważenia) lub potwierdzić w inny sposób zagospodarowanie odpadów np. kompostowanie jeżeli prawnie jest to dopuszczone i realizowane zgodnie z
wymaganymi prawem zezwoleniami. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca;
f) odwóz sprzętu;
g) demontaż oznakowania.

Obowiązki Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac:
a) W trakcie wykonywania prac należy stosować warunki techniczne wykonania prac, przepisy szczególne, normy itp.
b) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić usługi w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie wykonywania prac.
c) Prace powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
d) Wykonawca przeprowadzi instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
e) Prace prowadzić przy oznakowaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
f) Przy realizacji prac stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej.
g) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.
h) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
i) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.
j) Pracujący sprzęt powinien być wyposażony w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego.
k) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
l) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone.
m) Wykonawca prac drogowych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie,
usunięcie lub przemieszczenie.
Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Konstantego Damrota 30
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się