Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i wywóz nieczystości płynnych stanowiących ścieki socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Osowo (działka nr 9/18) oraz Konarzewo (działka nr 3/43), transportem Wykonawcy oraz przekazanie do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szacunkowa ilość nieczystości płynnych:
- Konarzewo – 8 m3 dziennie
- Osowo – 12 m3 dziennie.

Szacunkowa ilość ilość nieczystości płynnych w okresie zamówienia (od 01.07.2020.r do 31.12.2020r) wynosi 3.680 m3.

Usługi winny być wykonywane samochodem specjalistycznym (asenizacyjnym) bądź też specjalistyczną przyczepą ciągnikową – przystosowanymi do wywozu nieczystości płynnych.

2. W zakres usługi wchodzi wykonywanie następujących czynności:
1) mechaniczne wypompowanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
2) transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do punktu zlewnego (oczyszczalnia ścieków) oraz potwierdzenie tego faktu Zamawiającemu, poprzez przedstawienie pisemnych potwierdzeń przyjęcia przez punkt zlewny (oczyszczalnię ścieków),
3) odbiór nieczystości ciekłych w sposób ciągły i o ile zajdzie taka konieczność przez 7 dni w tygodniu.
4) potwierdzenie, przez przedstawiciela Zamawiającego, wykonania usługi na dokumencie „Potwierdzenie wywozu”, który stanowi podstawę wyliczenia należności za wykonaną usługę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 1
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Nowogard
Plac Wolności 1
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się