Weryfikacja występowania 12 gatunków ptaków jako przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: Weryfikacja występowania 12 gatunków ptaków jako przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy w zakresie weryfikacji występowania 12 gatunków ptaków jako przedmiotów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Beskid Żywiecki PLB240002.
2) Zadanie to dotyczy następujących gatunków ptaków: bocian czarny (Ciconia nigra) A030, trzmielojad (Pernis apivorus) A072 , jarząbek (Bonasa bonasia) A104, dzięcioł czarny (Dryocopus martusi) A236, jarzębatka (Sylvia nisoria) A307, muchołówka mała (Ficedula parva) A320, muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) A321, gąsiorek (Lanius collurio) A338, orlik krzykliwy (Clanga pomarina) A858, kobuz (Falco subbuteo) A099, przepiórka (Coturnix coturnix) A113 i siniak (Columba oenas) A207.
3) Zadanie wynika z ustaleń zawartych w dokumentacji do Planu Zadań Ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002 (PIK - Moduł C, Rozdział 6).
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się