„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021”.

4.2 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wynajmem i świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu dróg (jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych) wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 z podziałem na poszczególne części:
CZĘŚĆ 1
1) Likwidacja gołoledzi przy użyciu piaskarko-solarki zamontowanej na samochodzie ciężarowym wraz z odśnieżaniem pługiem średnim.
Samochód ciężarowy pod piaskarko-solarkę musi posiadać napęd min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) min.190 KM, dopuszcza się świadczenie usług samochodem ciężarowym z piaskarką (P-1) - w ilości określonej poniżej. Samochody ciężarowe z piaskarką i piaskarko-solarką muszą być wyposażone w pług średni, urządzenie GPS wraz z możliwością wydruku raportu pracy sprzętu oraz w telefon komórkowy i radio CB.
Piaskarko-solarka – posyp prawy, posyp lewy lub całą szerokością, procentowe sterowanie ilości mieszanki, sterowanie piaskarko-solarki z kabiny samochodu (własny napęd niezależny od ruchu samochodu).
Pług odśnieżny "średni" zamontowany na samochodzie ciężarowym wyposażonym w piaskarko-solarkę bądź piaskarkę, sterowanie pługiem z kabiny samochodu (w prawo, w lewo)
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług:
- 54.000,00 km (praca)
- około 24.000,00 godz. dyżuru domowego
Wymagana ilość jednostek sprzętowych - 7 szt.
dopuszcza się zastosowanie jednostek sprzętowych o rodzaju i w ilości: opłużony samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarko-solarką - min. 5 szt.; opłużony samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarką (P-1) - min. 2 szt.


Informacje dodatkowe:
1. Godziny „dyżuru domowego” liczone będą w terminach od 1 listopada 2020 r. do 31 marzec 2021 r.
2. Umowy na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy zarząd dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2020/2021 będą obowiązywać od 1 listopada 2020 r. do 31 marzec 2021 r. - z zastrzeżeniem przedłużenia lub skrócenia wskazanego terminu w zależności od powstania, utrzymywania i zakończenia warunków zimowych w sezonie 2020/2021.
CZĘŚĆ 2
1) Odśnieżanie równiarką samojezdną min. 120 KM - wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 2 - 100,00 godz.
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 2 - 1 szt.
CZĘŚĆ 3
1) Odśnieżanie ładowarką jednonaczyniową kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 3 - 150,00 godz.
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 3 - 1 szt.
CZĘŚĆ 4
1) Odśnieżanie i wykonywanie załadunku piasku i mieszanek piaskowo-solnych koparko-ładowarką na podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od 1,0 m3 do max. 2,0 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 4: - 300,00 godz. (praca), - 100,00 godz. (dyżur)
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 4 - 1 szt.
Informacje dodatkowe: Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie odbywał się na terenie bazy Zamawiającego tj. na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul. Myszkowskiej 59. Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie wyznaczany przez Zamawiającego w określonym przez niego czasie, na określony terminie i na określoną ilość godzin.


CZĘŚĆ 5
1) Likwidacja gołoledzi oraz mechaniczne i ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
Mechaniczne odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać za pomocą opłużonego pojazdu mechanicznego bądź ciągnika rolniczego, konstrukcyjnie dostosowanego do montażu pługa oraz rozrzutnika piachu o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej 3,5 tony.
2) Pozimowe zamiatanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zimowym utrzymaniem
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 5:
- 30 akcji x 53 010,0 mb (zimowe utrzymanie);
- 1 akcja x 53 010,0 mb (pozimowe zamiatanie)
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 5 - min. po 2 szt. dla pkt 1) i min. po 2 szt. dla pkt 2)
Wymogi dla części przedmiotu zamówienia wymagającego wyposażenia jednostek sprzętowych w urządzenie GPS
Koszty montażu, obsługi, opłat abonamentowych, utrzymania i innych opłat z tytułu wyposażenia jednostek sprzętowych, określonych dla Części 1 przedmiotu zamówienia, w urządzenie monitorujące GPS ponosi w całości Wykonawca.
System monitorujący GPS musi umożliwić Zamawiającemu:
1. Dostęp do danych przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, zapewniony poprzez aplikację programową oraz poprzez internetowy panel "www" udostępniony Zamawiającemu przez wybranego Wykonawcę usługi. Aplikacja musi bezpiecznie przechowywać niezbędne loginy i hasła bez potrzeby każdorazowego logowania się do systemu jak i do samej aplikacji.
2. Prezentację historii trasy na aktualnej mapie cyfrowej,
3. Pobieranie, zapisywanie i przesyłanie danych o położeniu geograficznym pojazdu wyposażonego w lokalizator,
4. Zbieranie danych o położeniu geograficznym w odstępach nie większych niż 30 sekund,
5. Przesyłanie danych na serwer w odstępach czasowych nie większych niż 3 minuty oraz możliwość natychmiastowego ich podglądu zarówno w aplikacji jak i panelu "www". Nie dopuszcza się opóźnienia w wizualizacji danych większego niż 5 min od stanu rzeczywistego.
6. Kontrolowanie systemu pod względem zaniku sygnału GPS i jego powrotu, poprzez utworzenie raportu systemowego, bądź też wysyłania sms-ów na wskazany nr telefonu komórkowego,
7. Przekazywanie informacji z dwóch zamontowanych czujników zewnętrznych informujących o:
-położeniu pługa,
-załączeniu funkcji rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej bądź soli po nawierzchni drogi, poprzez wizualizację w postaci ikon, bądź znaków graficznych (z możliwością definiowania kolorów) oraz tworzenie tabeli zawierającej zapisy czas-pozycja-stanczujnika 1-stanczujnika 2
8. Wykonywanie raportów z aktywności pojazdów w formie tabel i ich export do jednego z formatów : *.xls ; *.xlsx ; *.odt ; *.ods ; *.txt .
Minimalny zakres przesyłanych w raportach informacji to:
- czas,
- położenie geograficzne pojazdu,
- stan czujników zewnętrznych,
9. Możliwość wydruku raportu pracy sprzętu.
4.2 Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, określony w pkt 4.1 rzeczowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych. W przypadku wykonania mniejszego zakresu przewidzianego do realizacji niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne dodatkowe roszczenia. Wynagrodzenie za wykonane usługi obliczone będzie na podstawie oferowanych cen jednostkowych przedstawionych w formularzu cenowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu wykonanych usług w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia – odpowiednio Załączniki Nr 1.1 do Nr 1.5 do SIWZ.
4.3 Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia:
1. Usługi zimowego utrzymania dróg polegać będą na zwalczaniu śliskości zimowej spowodowanej opadami śniegu, śniegu z deszczem, w tym gołoledzi spowodowanej opadami marznącego deszczu (załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. sól lub mieszanka piaskowo-solna - zapewnia Zamawiający) i odśnieżaniu dróg. Odśnieżanie, w tym usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg ma na celu zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie, zawieje. Zadaniem wykonawców jest odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej dróg mające na celu usunięcie śniegu, błota pośniegowego, gołoledzi z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są pobocza, zatoki autobusowe, pasy postojowe, itp. - według wskazań Zamawiającego.
2. Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich należy wykonywać na średniej szerokości 2,00 mb i całej długości wyznaczonej poszczególnej trasy ciągu pieszego bądź ścieżki pieszo rowerowej. Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać poprzez mechaniczne odśnieżanie bądź odśnieżanie i posypanie piaskiem (tu materiał Zamawiającego) za pomocą opłużonego pojazdu mechanicznego, bądź ciągnika rolniczego, konstrukcyjnie dostosowanego do montażu pługa oraz rozrzutnika piachu o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej 3,5 tony, bądź ręcznie w miejscach trudno dostępnych, na średniej szerokości 2,00 mb i całej długości wyznaczonej, przez koordynatora/dyżurnego akcji zimowego utrzymania dróg, poszczególnej trasy ciągu pieszego bądź ścieżki pieszo rowerowej.
3. Pozimowe zamiatane utrzymywanych w sezonie zimowym chodników i ścieżek pieszo-rowerowych /jednorazowo/ należy wykonać na całej szerokości i długości chodnika bądź ścieżki pieszo-rowerowej objętego zakresem zimowego utrzymania. Pozimowe zamiatanie wyznaczonych miejsc należy wykonać poprzez mechaniczne zebranie zanieczyszczeń z uwzględnieniem ręcznego zamiatania w miejscach nie dostępnych lub trudnych do wykonania za pomocą zamiatarki mechanicznej o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z osprzętem nieprzekraczającej 3,5 tony.
Utylizacja zebranych pozimowych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
4. Pozostałe wymogi techniczne dla sprzętu i wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia w zakresie poszczególnych części określają:
- Opis przedmiotu zamówienia, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 11, Nr 12 do SIWZ.
- Specyfikacje techniczne usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 13, Nr 14 do SIWZ.

4.4 Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) co najmniej siedmiu kierowców/operatorów sprzętu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.1,
b) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.2,
c) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w o zakresie Cz.3,
d) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.4,
e) co najmniej dwóch kierowców/operatorów sprzętu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.5.

-Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Zamawiający ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie prac. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową.

-Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm).

4.4.1.Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
4.4.2 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
4.4.3 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w pkt.4.4.1 oraz pkt.4.4.2, zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto wykonawcy dla poszczególnej części.
4.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców.
4.6.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.6.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4.7. Lokalizacja robót:
(a) Drogi wojewódzkie Nr 789, 791, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, tj. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 10 do SIWZ.
(b) Drogi powiatowe utrzymywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na terenie powiatu myszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
ul. Myszkowska 59
Żarki 42-310
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się