Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkola, urząd gminy, biblioteki gminne, świetlice wiejskie, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakład Usług Komunalnych, remizy strażackie, cmentarze komunalne określonych w Uchwale Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/85/2020 z dnia 3 czerwca 2020w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu. Jako instalację regionalną wskazuje się RIPOK z siedzibą Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu – przy miesięcznych protokołach odbioru usług
–miesięcznych raportów wagowych,
- miesięcznych zestawień odebranych odpadów komunalnych sporządzonych na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych znajdujących się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do umowy, - miesięcznych raportów zawierających informację o ilości i rodzaju wydanych pojemników
2. Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe i biodegradowalne. 3. Dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 4. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów z Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. Odbiór odpadów w ramach potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego nie później niż 4 dni od dnia zgłoszenia Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca otrzyma w terminie określonym w SIWZ wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości oraz deklarowaną ilością pojemników do odbioru z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach mobilnej zbiórki nie rzadziej niż 4 razy do roku (raz na 3 m-ce): mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, ) nie rzadziej niż 6 razy do roku (raz na 2 m-ce):odpadów zielonych. Wykonawca odbiera również odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca odbiera także dodatkowo jeśli zaistnieje taka potrzeba odpady z cmentarzy komunalnych w okresie od 15 października do 15 listopada. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub mailem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów.
Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Krzeszyce
Skwierzyńska 16
Krzeszyce 66-435
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się