Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łabunie

» Opis zapytania

Przedmiotem zmówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tereniu Gminy Łabunie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.) i aktów wykonawczych. Obszar Gminy Łabunie wynosi 87,48 km².Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Łabunie (stan na 30 kwietnia 2020 r.) wynosi – 6350.Usługą będą objęte nieruchomości zamieszkałe na terenie 13 miejscowości Gminy Łabunie tj: Łabuńki Pierwsze, Mocówka, Barchaczów, Bródek, Dabrowa, Łabuńki Drugie, Łabunie, Wólka Łabuńska, Ruszów, Ruszów-Kolonia, Wierzbie, Majdan Ruszowski i Łabunie-Reforma.Szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych, z których będą odbierane odpady komunalne wynosi około 1587. Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne oraz zmiany tonażowej odebranych odpadów. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w wyniku zasiedlania nowych budynków lub ich wyludnienia.
Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje orientacyjną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania zamówienia tj. od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. na poziomie łącznie ok. 1555 Mg. w tym:
• 759 Mg odpadów niesegregowanych zmieszanych
• 796 Mg odpadów segregowanych
Szacowana łączna ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania uwzględnia wzrost ilości odpadów w okresie trwania zamówienia o ok. 10% w skali roku w stosunku do roku 2019w którym odebrano i i zebrano największą masę odpadów w okresie ostatnich trzech lat.. Zamawiający zastrzega, że ilość wytworzonych na terenie Gminy Łabunie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy nie jest zależna od Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji został zawarty w Rozdziale III i IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.06.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
Łabunie 22-437
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się