DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL DO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ W ILOŚCI OKOŁO 80 000 LITRÓW W OKRESIE OD 01.09.2020 r. DO 31.08.2023 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel w systemie sprzedaży bezgotówkowej do autobusów szkolnych należących do Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej w ilości około 80 000 litrów w okresie 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r.
2. Dostawa polegać będzie na sukcesywnym stosownie do potrzeb zamawiającego zakupie paliwa w wyznaczonym punkcie sprzedaży wskazanym przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż miejsce do tankowania ma być w obrębie Miasta Dąbrowa Białostocka.
3. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku niemożności tankowania paliwa na stacji wskazanej w § 2 pkt 2 umowy, spowodowanego zdarzeniem losowym wskazać inne miejsce odbioru paliwa lub dostarczyć żądaną ilość paliwa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
5. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiorników paliwowych autobusów szkolnych i samochodu osobowego należących do Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz.
6. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję zakupionego oleju napędowego na druku zwanym „zamówienie” na którym odnotowane zostaną: data wydania paliwa, nazwisko i imię osoby pobierającej olej napędowy, nr rejestracyjny pojazdu, ilość zatankowanych litrów. W przypadku kart flotowych prowadzenie druku „zamówienie” nie jest konieczne.
7. Olej napędowy Ekodiesel musi spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).
8. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto 1 litra oleju napędowego, cenę brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyszczególnieniem podatku VAT z dnia 17.06.2020 r. Cena podana przez Wykonawcę z dnia 17 czerwca 2020 r. w formularzu ofertowym będzie ceną ofertową złożonej oferty.
9. Zamawiający w czasie trwania umowy dopuszcza zmiany cen oleju napędowego podanego w formularzu ofertowym, gdy ceny te będą ulegać zmianie tzn. „w górę” lub „ w dół”, która stanowi konsekwencję wahania cen wynikających ze zmian cen światowych ropy oraz innych składników wpływających na cenę oleju napędowego Ekodiesel.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z każdą fakturą na poszczególne dostawy dostarczył wydruk zakupu oleju napędowego na dzień dostawy wraz z wyliczeniem ceny jednego litra oleju napędowego na daną dostawę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Południowa 13
Dąbrowa Białostocka 16-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Południowa 13
Dąbrowa Białostocka 16-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się