Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Huszlew

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich ilości odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Huszlew w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r poz. 2010 z późń zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji Odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 (poz. 2412), w sprawie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.
2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki do zbierania odpadów komunalnych.
kolor czarny – odpady niesegregowane, oznaczone opisem „Odpady zmieszane”,
kolor niebieski – papier tektura, oznaczone opisem „Papier”, kolor żółty – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe w tym drobny metal, oznaczone opisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
kolor zielony – opakowania szklane, oznaczone opisem „Szkło”,
kolor szary – oznaczone napisem „Popiół”, kolor brązowy – bioodpady
3. wyposażenie rodzin mieszkających w budynku Ośrodka Zdrowia w Huszlewie w 1 pojemnik o poj. 7000l lub 3 pojemniki o poj. 1100l na odpady zmieszane oraz minimum 3 pojemniki o pojemności 1100 l na odpady segregowane.
4. sporządzenie harmonogramów (w formie elektronicznej i papierowej) odbioru odpadów obejmującego okres min. 6 m-cy..
5. ważenie wszystkich odebranych i zdawanych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przechowywanie dokumentacji pomiarów do wglądu zamawiającego przez okres wykonywania zamówienia.
6. prowadzenie dokumentacji w zakresie sprawozdawczości i raportowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. przekazanie Zamawiającemu kodów dostępu do systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscu postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów tj. kody dostępu do systemu tzw. GPS.
8. Podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych.
9. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne miesięcznie na podstawie wystawionych faktur wraz z protokołami odbioru usługi, określającymi ilości odebranych odpadów z podziałem na rodzaje tych odpadów wraz z podaniem ich kodów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 08:45


» Lokalizacja

Huszlew 77
Huszlew 08-206
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Huszlew
Huszlew 77
Huszlew 08-206
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się