Usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: Usuwanie gatunków inwazyjnych i ekspansywnych
w obszarze Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu lub zwalczaniu inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin w granicach obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001 w ramach działania pn. „Ochrona czynna w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy prowadzić m.in. zabiegi w odniesieniu do następujących gatunków ekspansywnych:
 sadźca konopiastego,
 ostrożenia warzywnego,
 pokrzywy zwyczajnej,
oraz gatunków inwazyjnych:
 niecierpka drobnokwiatowego,
 niecierpka gruczołowatego,
 rdestowca ostrokończystego,
 barszczu Sosnowskiego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ.
3) Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia dokładnej powierzchni i zakresu prac niezbędnych do realizacji zamówienia.
W obrębie dwóch enklaw obszaru Natura 2000 Cieszyńskie Źródła Tufowe, zlokalizo-wanych w gminach Jasienica i Skoczów, znajdują się rezerwaty przyrody Morzyk i Skarpa Wiślicka. Rezerwaty te nie są udostępniane do ruchu turystycznego. Wejście w obręb rezerwatów wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia Regionalnego Dyrek-tora Ochrony Środowiska w Katowicach.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) osób bezpośrednio wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: ścinanie i wyrywanie oraz usuwanie mechaniczne gatunków ekspansywnych i inwazyjnych objętych przedmiotem zamówienia.
Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż czynności związane z realizacją zamówienia będzie wykonywał samodzielnie, Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane
z realizacją zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.06.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Pl. Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się