"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzozie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r."

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu gminy Brzozie.
1.Usługa opisana powyżej ma być prowadzona w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie mas odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:
• ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami,
• podjętą dnia 29 maja 2017 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/545/17 w sprawie Planu gospodarki odpadami dla województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028.
• oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzozie.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie przez Gminę poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 2010 ze zmianami), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017r. poz. 2412). Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych obejmujących papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, nastąpi na podstawie rocznych sprawozdań składanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Brzozie mogą być zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi albo innej instalacji komunalnej mającej wolne moce przerobowe i będącej preferencyjnej pod względem finansowym. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania.
4. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie, wskazać Zamawiającemu instalacje do których będzie przekazywać odpady. (art. 6d ust. 4 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
6. Wykonawca zobligowany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osób w zakresie czynności kierowania samochodami do obsługi odbioru odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Brzozie zgodnie z art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.06.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Brzozie 50
Brzozie 87-313
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Brzozie
Brzozie 50
Brzozie 87-313
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się